Läänemaa haridusuuendus (LHU)

Mis see on?

See on Läänemaa haridusruumis toimuv protsess hariduse andmise kaasajastamiseks, mille tulemusena on haridussüsteem
1) õpilasekeskne
2) praktilise elu vajadustele vastav
3) kogukonnaga seotud
4) metoodiliselt mitmekesine
​5) ​infoühiskonna teadmisi ja vahendeid kasutav

Mida tehakse?

Läänemaa koolid on koostöös saavutanud kokkulepe, et täpsemalt on vaja:
1) luua sobiv keskkond koolides,
2) kaasata kogukond (sh õppetöö läbiviimisesse ja kavandamisse),
3) planeerida õppetööd kollegiaalselt, luua lõimitud ainekavad ja viia sisse üldõpetus – esialgu esimeses kooliastmes,
4) arendada üldpädevusi,
5) rakendada aktiivõppemeetodeid,
6) arendada digipädevusi ja digitaalset kirjaoskust,
7) tagasisidestada õpilase arengut individuaalselt.

LÄÄNEMAA HARIDUSUUENDUS (LHU)

Juba 2011. aastal hakkas Läänemaa Arenduskeskuse initsiatiivil tegutsema Läänemaa Haridusuuenduse (LHU) mitteformaalne aktiivrühm. Esialgu käisid koos entusiastlikud mõttekaaslased ning arutasid, kuidas suurendada digipädevust, et maakonda tekiks kõrgemat lisandväärtust andvaid töökohti ja väheneks väljaränne.

2012. ja  2014. aastal kaardistati maakonna koolide infotehnoloogia olukord, mis näitas koolide ebaühtlast arengut selles valdkonnas.

Aktiivrühm jõudis arusaamisele, et infotehnoloogia on ainult vahend, vaja on arendada ka noorte ettevõtlikkust, et muutuse saavutamiseks hariduses on vaja on luua keskkond, kus muutused oleksid võimalikud. Vajalik oli sõnastada eesmärgid ning planeerida tegevused eesmärkide saavutamiseks.

LEADER programmi ja Lääne Maavalitsuse maakondliku arendustegevuse programmi toel ja SA Läänemaa Arenduskeskuse eestvedamisel alustati süsteemsema haridusuuenduse tegevuskava koostamist. 2014/2015 õppeaasta jooksul toimusid neli koostööseminari ja õppereisid ideede kogumiseks. Konkreetse ühise tegevuskava koostamisest haridusuuenduste elluviimiseks on võtsid osa Haapsalu Põhikool, Haapsalu Linna Algkool, Virtsu Kool, Nikolai Kool, Lihula Gümnaasium, Vormsi Lasteaed-Põhikool, Läänemaa Ühisgümnaasium, Oru Kool, Kullamaa Keskkool, Uuemõisa Lasteaed-algkool, Kõmsi Lasteaed-algkool, Ridala Põhikool ja Taebla Gümnaasium.

Lisaks 3-liikmelistele koolimeeskondadele andsid oma panuse ka Lääne Maavalitsuse, Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži, Haapsalu linnavalitsuse ja Läänemaa Arenduskeskuse töötajad. Eksperdiks tegevuskava koostamisel oli Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi direktor Kristi Vinter (PhD).

Tegevuskava elluviimise juhtorganiks on LHU (Läänemaa haridusuuenduse) 10 -liikmeline juhtrühm.

Maakonnatasandi strateegilisi tegevusi koordineerib SA Läänemaa Arenduskeskus. Lisaks haridusuuenduse eestvedamisele on LAK olnud maakondlikuks noorte ettevõtlikkuse suurendamisele suunatud projektide elluviijaks aastast 2008.

Käesoleva tegevuskava elluviimiseks on kasutatud erinevaid rahastusvõimalusi, nt Läänemaa Omavalitsuste Liidu tegevustoetus, “Piirkondlikud Algatused Tööhõive  ja Ettevõtlikkuse Edendamiseks” (PATEE), maakondlik arendustegevuse programm (MAAKAR), Läänemaa LEADER programm (LEADER) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kureeritav Ettevõtlusõppe programm (EÕP).

Tegevuskava juurde kuuluvad vahetult indikaatorid, mis on töövahendid mõõtmaks Läänemaa Haridusuuenduse (LHU) tegevuskava elluviimise tulemuslikkust.

Indikaatorite olemasolu on vajalik tööriist haridusuuenduse edusammude objektiivseks mõõtmiseks. Need pakuvad koolile võimalust hinnata oma uuenduslikkuse taset läbi organisatsiooni toimimise erinevate tasandite (sisehindamise valdkonnad), võimaldab tuvastada valdkonnad ja kohad, kus oleks vaja täiendavat pingutust oma tegevuste kvaliteedi parandamiseks. Standardi baastaseme saavutamine kõikides valdkondades parandab oluliselt õppetöö tulemuslikkust ja on ühtlasi õppeasutusele selgeks kvaliteedimärgiks, mis ning võimaldab saavutada tuntust nii regioonis kui riigis tervikuna. Indikaatorid on tihedalt seotud ka„Ettevõtliku kooli“ standardiga.

Tegevuskava ja sündmuste kajastuse leiate LHU koduleheküljelt ning  Facebooki lehelt.

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Kaja Rüütel