Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud

 • Esileht
 • Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud

VALDKONNA ASJATUNDJA

Grete Kindel

+372 5371 0852

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Läänemaal on alates 2018. aastast SA Läänemaa.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

KOGUKONDLIKU TURVALISUSE 2020. AASTAL TOETUST SAANUD PROJEKTID

2020. aasta kogukondliku turvalisuse toetusvooru esitati 9 taotlust, mahus 23 827,99 eurot, mida on 2,5 korda rohkem kui kasutada olevaid toetusvahendeid.

04.06.2020 kogunes kogukondliku turvalisuse programmi hindamiskomisjon, kes tutvus laekunud projektidega ning seadis pingerea, mille alusel otsustati täies mahus toetada kolme järgmist projekti:

 1. MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed – „Turvaline kogukond Palivere“. Toetussummas 3240 eurot;
 2. MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm – „Paadi ujuvdoki soetamine päästevõimekuse parendamiseks“. Toetussummas 2713,8 eurot;
 3. MTÜ Kiideva külaselts – „Kiideva sadama turvapiirded“. Toetussummas 3500 eurot.

2020. aasta toetusvoorus jäi 12,66 eurot üle, mis liidetakse järgmise aasta toetussummale.

KOGUKONDLIKU TURVALISUSE 2020. AASTA MAAKONDLIK TOETUSVOOR

Sihtasutus Läänemaa kuulutab välja turvalisuse edendamise projektide 2020. aasta toetusvooru.

„Turvalisemad kogukonnad“ on kogukondliku turvalisuse toetusprogramm, mille eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Kogukondliku turvalisuse loomisse panustavate vabaühenduste ja asutuste väikeprojektide riigieelarvelise toetamise eesmärk on edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendada turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh edendada võrgustikupõhist toimimist ning aidata maakonniti kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

 • panustatavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu;
 • vähendavad riskikäitumist;
 • arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist;
 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Taotleja peab:

 • kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja kirjeldama, kuidas on kavas vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele elutähtsate teenuste katkestuste korral või suurendama inimeste valmisolekut ning võimet ennast ja teisi kriisiolukorras abistama. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses, millele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.
 • arvestama, et kui antav toetus on käsitatav riigi- või vähese tähtsusega abina, siis lähtub toetusvooru läbiviija toetuse andmisel konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust. Iga taotluse rahuldamise korral analüüsitakse, kas tegemist võib olla riigiabi või vähese tähtsusega abiga.
 • arvestama, et tal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
 • arvestama, et tema suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
 • arvestama, et tema juhtorgani liige ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
 • arvestama, et kui ta on varem saanud toetust riigieelarvest, Euroopa Liidu või muudest vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaks ja nõutud summas;
 • arvestama, et kui ta on mittetulundusühingu või sihtasutuse juriidilises vormis tegutsev taotleja (sh usuline ühendus), siis ta (v.a vähem kui ühe majandusaasta tegutsenud ühendused) on koostanud ja esitanud majandusaasta aruande mittetulundusühingute seaduse § 36 või sihtasutuste seaduse § 34 kohaselt;

Taotluse koostamisel palume arvestada järgmisega:

 • tegevused, mis eeldavad inimeste kogunemist, siis tulenevalt riigis kehtiva eriolukorra tõttu palume selliste tegevuste puhul mõelda võimalikele tuleviku alternatiividele (veebi vm sidevahendi abil tehtavad seminarid, koolitused, ümarlauad) – viirushaiguse puhang ei pruugi suveks taanduda, ja samas võib sügisel uuesti pead tõsta.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Projektivooru maht on 9 417,64 eurot.

Taotlusvoor on avatud perioodil 27.03.-27.05.2020.a.

Taotluste esitamise tähtaeg on 27.05.2020.a. kell 16:30 aadressil grete.kindel@laanemaa.ee.

Info: Grete Kindel, Sihtasutus Läänemaa arendusjuht, grete.kindel@laanemaa.ee, telefon +372 5371 0852.

Dokumendid:

Taotlusvorm
Taotluse eelarve vorm
Aruande sisuline vorm
Aruande eelarve vorm
Riigieelarvelise toetuse eraldamise üldtingimused
Hindamismetoodika
SA Läänemaa kogukondliku turvalisuse 2020.a. toetusvooru korraldus

2018. aasta toetusvoorust rahastust saanud projektid Lääne maakonnas

2018. aasta toetusvoorust rahastust saanud projektid Lääne maakonnas:

 1. Mittetulundusühing Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm
  “Vabatahtlike merepäästevõimekuse ja –valmiduse tõstmine”. Projekti eesmärgiks on tõsta merepäästeväljaõppega vabatahtlike päästevõimekust ning –valmidust tagades sealjuures nende enda turvalisuse ning teenuse kiirema osutamise, mis omakorda tõstab piirkonna turvalisuse taset läbi tulemuslikuma õnnetustele reageerimise. Taotletav summa 2908,05 eurot.
 2. Vormsi Merepääste Selts MTÜ
  “Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018”. Projekti eesmärgiks on tagada ja parandada navigatsioonihooajal mereohutust ja otsinguvõimekust Lääne-Eesti saarestikus Vormsi, Hiiumaa, Haapsalu ja Noarootsi vahelisel alal ning samuti vajadusel merereostustõrje abiteenust (Vormsi saare ümbruses). Taotletav summa 3500 eurot.
 3. MTÜ Lugu
  “Soolu küla tuletõrje veevõtukoha puhastamine ja ligipääsetavuse taastamine”. Eesmärgiks on Soolu küla kunagise tuletõrje veevõtutiigi puhastamine, süvendamine ja juurdepääsu taastamine. Ning kolme kunagise talu kaevude märgistamine ja turvaliselt kinnikatmine pärandmaastikule sobivate vormidega. Taotletav summa on 2311,60 eurot.
 4. Kullamaa Käsitööselts MTÜ
  “Hoonete turvalisuse loeng ja Kullamaa Käsitöömaja treppide käsipuud.” Eesmärk: 1. Lääne-Nigula valla Kullamaa osavalla seltsimajade ja eramajade haldajatel on teadmised ja oskused turvalisuse tagamiseks ja ohtlikes olukordades õigesti reageerida. 2. Kullamaa Käsitöömaja treppidele on paigaldatud käsipuud. Taotletav summa 2322 eurot.

TUR18_toetusvooru_tingimused_Läänemaa .2018

TUR18 aruande vorm (toetuse saajale)

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondliku toetusvooru abikõlblikkuse periood Lääne maakonnas on 1.10.2018 kuni 1.10.2019.