Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud!

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor võtab taotlusi vastu 1. septembrist kuni 2. oktoobri kella 16.30-ni. Nõudeid taotlejale, taotluse vormi täitmist, hindamispõhimõtteid ning muud olulist tutvustatakse lähemalt üle-eestilistel infopäevadel veebis.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • Meede “Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Siin on E-toetuse keskkonna link selle meetme jaoks.
  • Meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.  Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline. Siin on E-toetuse keskkonna link selle meetme jaoks.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liiikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse määruse, täpsed tingimused, infopäevade lingid jm info ning ka varasemate voorude teabe leiad programmi lehelt.

Sulle võib veel meeldida