Läänemaa haridusuuendus

  • Esileht
  • Läänemaa haridusuuendus

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

Mis see on?

See on Läänemaa haridusruumis toimuv protsess hariduse andmise kaasajastamiseks, mille tulemusena on haridussüsteem
1) õpilasekeskne
2) praktilise elu vajadustele vastav
3) kogukonnaga seotud
4) metoodiliselt mitmekesine
​5) ​infoühiskonna teadmisi ja vahendeid kasutav

MIDA TEHAKSE?

Läänemaa koolid on koostöös saavutanud kokkulepe, et täpsemalt on vaja:
1) luua sobiv keskkond koolides,
2) kaasata kogukond (sh õppetöö läbiviimisesse ja kavandamisse),
3) planeerida õppetööd kollegiaalselt, luua lõimitud ainekavad ja viia sisse üldõpetus – esialgu esimeses kooliastmes,
4) arendada üldpädevusi,
5) rakendada aktiivõppemeetodeid,
6) arendada digipädevusi ja digitaalset kirjaoskust,
7) tagasisidestada õpilase arengut individuaalselt.