Haapsalu raudtee

VALDKONNA ASJATUNDJA

Rein Riisalu

+372 511 2899

HAAPSALU RAUDTEE LÄÄNEMAAL JA HARJUMAAL

Raudteeprogrammi eesmärk on teha ära ettevalmistavad tööd, mis on vajalikud Riisipere-Rohuküla reisiraudtee taastamiseks. Nendeks töödeks on eskiiside koostamine ja kooskõlastamine, eeluuringute tellimine, läbirääkimised seotud osapooltega ja takistuste kõrvaldamine raudtee ehitamise teelt, et kiirendada reisirongiliikluse taasavamist. Programm algatati nõukogu 27. märtsi 2018. a otsusega. Programmi rahastavad 2018. a Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald ja Saue vald.

RAUDTEEÜHENDUSE TAASTAMINE

Vabariigi Valitsuse 2017. a otsuse alusel taastab AS Eesti Raudtee raudteetaristu Riisipere-Turba 6,5 km lõigul. Reisirongiliiklus on plaanis taasavada detsembris 2019. Tegemist on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee I etapiga.

SA Läänemaa keskendus 2018. a raudtee II etapi ettevalmistustöödele fookusega Turba-Risti lõigul. 2019. a laiendatakse fookust kogu Turba-Rohuküla lõigule. Läbiviidavad tegevused 2019:

 1. Täpsustavad tööd viadukti rajamiseks Ellamaal, mille raames tellitakse uuringuid ja analüüse ning räägitakse läbi seotud osalistega, kas rajada maantee- või raudteeviadukt.
  Töö staatus: Konsultatsioonide käigus on jõutud üksmeelele, et Ellamaal on põhjendatud eelistada raudteeviadukti maanteeviaduktile. Lahenduste ehitusmaksumused on teadaoleva info põhjal samas suurusjärgus. Raudteeviadukti rajamisel ei ole vaja võõrandada naaberkinnistuid, selle ehitusaegsed häiringud liiklusele on oluliselt väiksemad, summaarne liiklusmüra on väiksem. AS Elering on uue Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini kavandamisel arvestanud, et Ellamaa piirkonnas ristub elektriliin raudteeviaduktiga.
  Lahendused on arhiivis raudteeprogramm 2018 all
 1. KMH lõpule viimine Turba ja maakonna piir vahel.
  Töö staatus: KMH aruanne on valimis ja kooskõlastatud seotud institutsioonidega. 10. oktoobril 2019 toimus Turbas KMH aruande avalik arutelu. Raudtee rajamisele piirkonda ei ole vastuseisu. Järgnevad seaduses ette nähtud sammud KMH aruande kinnitamiseks.
  KMH programm
  KMH aruanne enne avalikku arutelu
 1. Raudtee eskiisprojekt Palivere ja Allikmaa küla piirkonnas, mille raames projekteeritakse ja kooskõlastatakse eskiisprojekti tasemel tehnilised lahendused (raudteetrassi kulgemine, kinnistute piiride muutmise vajadus ning juurdepääsuteed ja ülekäigud Paliveres ja Allikmaa külas).
  Töö staatus: Konsultatsioonide raames Palivere kogukonnakoguga on kaardistatud kohaliku kogukonna soovid, ettepanekud ja kitsaskohad. Järgnevalt on plaanis tellida piirkonna geodeetiline mõõdistamine, mis on aluseks eskiisprojekti koostamisele.
 1. Raudtee eskiisprojekt Haapsalu raudteejaamas, mille raames kavandatakse Raudtee- ja Sidemuuseumi välisekspositsioonile uus asukoht (teostatakse eelarve piisavuse korral).
  Töö staatus: Konsultatsioonide raames Raudtee- ja Sidemuuseumiga on kaardistatud alad Haapsalu jaamas, kuhu välisekspositsioon paigutada. Järgnevalt, finantsvahendite leidmise korral, on plaanis tellida piirkonna geodeetiline mõõdistamine, mis on aluseks võimalike lahendusalternatiivide koostamisele.
 1. Projekteerimistingimuste taotlemine Turba-Haapsalu-Rohuküla elektrifitseeritud raudtee rajamiseks.
  Töö staatus: Projekteerimistingimuste taotlemine Turba-maakonna piir alale eeldab KMH aruande kinnitamist. Projekteerimistingimuste taotlus maakonna piirist Rohukülani esitatakse TTJAle oktoobris 2019.

Lisaks jätkatakse SA Läänemaa kodulehe ja muude kanalite kaudu avalikkuse ja huvitatud isikute teavitamist tehtud töödest ja arengutest.

Varasemate tööde arhiiv

Haapsalu raudtee lugu