Privaatsustingimused

Käesolevaga on kehtestatud Sihtasutus Läänemaa (edaspidi SAL) privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja SAL vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks ning rakenduvad Teie ja SAL vahelisele suhtlusele sõltumata suhtluskanalist, muuhulgas ka veebilehtede laanemaa.ee ja visithaapsalu.com kasutamisele. Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas SAL töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

SAL töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub SAL kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne SAL-le andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge SAL-i poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Nimi: Sihtasutus Läänemaa
Aadress: Karja 27, Haapsalu 90502
E-post: andmekaitse@laanemaa.ee

 

 1.  Milliseid isikuandmeid SAL töötleb?
 • identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi.
 • kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.
 • teenuse andmed – andmed, mis kogutakse või luuakse teenuse osutamise käigus (sh nõustamisteenused, koolitused, mentorlusprogramm jms);
 • suhtlusandmed – nt visuaalsed ja/või audiosalvestused, mida kogume, kui külastate SAL-i korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe või kui suhtlete SAL-ga e-posti, sõnumite või teiste suhtluskanalite kaudu (nt sotsiaalmeedia), samuti tagasiside või rahulolu küsitluste või uuringute tulemusena kogutud andmed;
 • kampaaniate andmed – andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad.
 1.  Kuidas SAL isikuandmeid kogub?
 • SAL kogub isikuandmeid, mille:
 • Te sisestate veebilehtedel laanemaa.ee ja visithaapsalu.com (edaspidi Veebileht);
 • Te edastate SAL-le e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;
 • Te edastate SAL-le sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) vahendusel;
 • Te edastate SAL-le, koostööpartnerile jm kolmandale isikule (nt Riigi Tugiteenuste Keskus), kellel on õigus andmed edastada SAL-le;
 • Te edastate SAL-le suuliselt ja/või kirjalikult kohtumisel kontoris, kliendipäevadel või muul üritusel.
 1.  Millistel eesmärkidel ja kuidas SAL isikuandmeid töötleb?
 • SAL töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. SAL kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige teile nõustamisteenuse või muu teenuse osutamisel või koostöölepingute sõlmimisel.
 • SAL töötleb ka Teie poolt SAL-le edastatud andmeid, sh üritustele registreerides, telefoni, e-posti, sotsiaalmeedia vm vahendusel edastatud andmeid ulatuses, milles see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Kui Te olete registreerunud üritusele või tellinud teenuseid, võib SAL saata Teile vajalikke materjale ja/või meeldetuletusi.
 • SAL töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks ja kutsete edastamiseks. Kui Te olete edastanud SAL-le isikuandmed, saate te anda SAL-le nõusoleku edastada Teile teavet SAL-i korraldatavate ning vahendatavate infopäevade, messide, välisvisiitide, kontaktreiside vm ürituste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (otseturunduspakkumised). Kui Te soovite saada SAL otseturunduspakkumisi, saate Te anda selleks nõusoleku SAL veebilehel laanemaa.ee uudiskirja listiga liitudes. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.
 • Kui Te osalete veebilehtedel ja/või sotsiaalmeedia kanalites toimuvates kampaaniamängudes, töötleb SAL Teie isikuandmeid ulatuses, milles see on vajalik võitja väljaselgitamiseks ja auhinna üleandmiseks. Kampaaniamängudes osalemine on vabatahtlik.
 • SAL võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemist.
 • SAL töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on SAL-l aruandluse kohustus vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus (edaspidi struktuuritoetuste seadus) sätestatule ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile ja teistele ametiasutustele, samuti audiitorile.
 • SAL töötleb Teie isikuandmeid ka tulenevalt SAL õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse huvides. Näiteks on SAL-l õigustatud huvi säilitada Teie kontaktandmeid tagasiside või rahulolu-uuringute edastamiseks oma teenuste kvaliteedi parandamise eesmärgil ja teenuste ja toetuste väärkasutamise uurimiseks või piiramiseks. Samuti võib SAL õigustatud huvist tulenevalt töödelda Teie isikuandmeid tehes foto- ja videojäädvustusi infopäevadel, messidel, külastustel, välisvisiitidel, kontaktreisidel vms SAL-i korraldavatel üritustel turunduse eesmärgil. Nimetatud ürituste foto- ja/või videojäädvustusi kasutame, et teavitada oma kliente uudiskirja või sotsiaalmeedia vahendusel enda tegevustest.
 • SAL kasutab Teie isikuandmete töötlemiseks ja kliendisuhete haldamiseks CRM tarkvara, mis kuulub MTÜ-le Maakondlikud Arenduskeskused. Juurdepääs Teie isikuandmetele on MTÜ-l Maakondlikud Arenduskeskused ja SAL-il.
 • SAL jälgib isikuandmete töötlemisel alati, et töötlemine oleks seaduslik ja rangelt piiratud eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti. Samuti piirdub SAL isikuandmete töötlemisel alati vähima võimalikuga, st sellega, mis on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.
 • SAL hoolitseb, et isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest.
 • SAL-l on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. SAL ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik SAL kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab SAL Teie isikuandmeid 4 aastat järgides muuhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 140 ja struktuuritoetuste seaduses sätestatut. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat.
 • Kui andmeid edastatakse teisele vastutavale töötlejale, määrab töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamise tähtajad teine vastutav töötleja.
 1.  Kellele SAL isikuandmeid edastab?
 • SAL avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.
 • SAL võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja SAL-le teenuse osutamiseks. Näiteks avaldab SAL isikuandmeid Smaily turundusplatvormile, kes osutab SAL-le e-otseturunduspakkumiste saatmise teenust.
 • SAL on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui SAL-l on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel). SAL-il on aruandluse kohustus vastavalt struktuuritoetuste seaduses sätestatule.
 • SAL tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. SAL võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. SAL tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.
 1.  Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?
 • Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal esitada SAL-le vastavasisuline teavitus. SAL täidab Teie nõudmise mõistliku aja jooksul. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas.
 • Teil on õigus saada teavet SAL-i poolt Teie kohta töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Teid puudutavatest töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
 • Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina e‑posti teel. Teil on õigus nõuda ka töödeldavate andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.
 • Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist. Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
  • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks SAL neid töötles;
  • Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
 • SAL vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.
 • SAL töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et SAL lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun SAL-ga ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

SAL jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel või Facebooki lehe teel ning uued tingimused on kättesaadavad SAL Veebilehel.

Küpsiste kasutamine

Käesoleval lehel on kirjeldatud küpsiste kasutamine SAL veebilehtedel: www.laanemaa.ee; www.visithaapsalu.com.

 1. Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad SAL-il pakkuda, arendada ja kaitsta SAL teenuseid ning tagada, et SAL pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus.
Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

 1. Missuguseid küpsiseid kasutab SAL ja mis eesmärkidel?

SAL kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.
Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika, analüüsi jaoks ja keelevaliku meeldejätmiseks.
Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada.
Püsiküpsiste eesmärkideks on:

 • Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.
 • Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad SAL teenuste osutamist.
 • Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.
 • Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti SAL veebilehti kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse. Küpsisestatistikat võidakse hankida ka seotud veebilehtedelt.
 • Teenuste pakkumine ja kasutajate vajaduste analüüs – küpsised, mis aitavad välja arendada klientide vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi.
 • Teie kuvaeelistused, näiteks sirvimiskeel, kontrast, kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused;
 • Kas Te nõustusite (või mitte) meiepoolse küpsiste kasutamisega sellel veebilehel.

Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:

 • Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat võrgulehte.
 • Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava võrgulehe haldajast. Me ei luba saata kasutajatele küpsiseid oma veebisaidil olevate kolmandate poolte teenuste kaudu, kui see ei ole vastaval SAL veebilehel eraldi välja toodud.

Aja jooksul võib SAL küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

 1. Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Kui Te ei soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saate kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsioonid töötada. Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks on võimalik keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei saa Te meie veebisaitidel pakutavaid SAL veebilehel olevaid teenuseid tervenisti kasutada. Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ja et kuvatavad sätted võivad erineda.

 1. Kust saab lisateavet?

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil andmekaitse@laanemaa.ee