Vabaühendused

Tugi loodavale ja tegutsevale vabaühendusele

Olete oodatud meie vabaühenduste konsultandi juurde nõustamisele ning mõtteid arutama!

Põhjalikku infot vabaühenduste rahastusvõimaluste, raamatupidamise, MTÜ juhtimise ja “elukaare” kohta ning vastuseid korduma kippuvatele küsimustele leiab ka veebilehelt MTÜabi – vabaühenduste teejuht.

 

Pakume kodanikuühendustele ja -algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses

Palume konsultatsiooniaeg telefonitsi või meili teel kokku leppida.

Teemad:

  • eestvedajate inspireerimine
  • idee elluviimiseks sobiva tegutsemisvormi valik;
  • vabaühenduse asutamine,  alustamiseks vajalike dokumentide ülevaatamine ja tagasiside andmine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise, dokumentatsiooni ja tegevuse korraldamine
  • ühingu tegevuste rahastamine
  • ühingu projektid, fondidele esitatavate projektide ja eelarvete eelnev ülevaatamine ja tagasiside andmine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja ka lõpetamise nõustamine

Vabaühenduste rahastamise analüüs

2013. aastal töötati Siseministeeriumi eestvedamisel välja „Ühenduste rahastamise juhendmaterjal“, millega loodi eeldused kodanikuühendusi puudutavate siseriiklike rahastamistavade ja -põhimõtete ühtlustamiseks nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse (KOV) tasandil.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (edaspidi KÜSK) tellimusel koostati 2016. aastal kohalike omavalitsuste kodanikuühenduste rahastamismeetme ja -tavade esimene analüüs.

Pärast haldusreformi osutus vajalikuks koguda 2016. aasta andmetega analoogilist infot, et selgitada välja ühenduste rahastamise hetkeseis ja olulisemad muutused, 

 mis haldusreformieelse olukorraga võrreldes aset leidnud. 

Siinne uuring viidi KÜSKi tellimusel läbi ajavahemikus kevad 2020 – kevad 2021. Taas panustasid MAKide vabaühenduste konsultandid, kes kogusid andmeid 2020. aasta kevadest sügiseni 2020.Uuringusse lülitati kõik Eesti omavalitsused, v.a Tallinn, kuna Tallinna vabaühenduste rahastamispraktikad erinevad oluliselt teistest omavalitsustest ja neid tuleks eraldi analüüsida.

Uuringuga saab tutvuda siin

Valdkonna asjatundja

Maarja Läänesaar