Vabaühendused

Tugi loodavale ja tegutsevale vabaühendusele

Pakume kodanikuühendustele ja -algatustele tuge kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses.

Vabaühenduste konsultandid suunavad kohalikke omavalitusi ja kogukondi koostööle ning nõustavad kodanikuühendusi ja -algatusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

  • organisatsiooni asutamine;
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine;
  • ühingu juhtimise korraldamine;
  • ühingu tegevuste rahastamine;
  • projektide nõustamine;
  • organisatsiooni areng, sh lõpetamine.

 

Olete oodatud meie vabaühenduste konsultandi juurde nõustamisele ning mõtteid arutama! Mõistlik on konsultatsiooniaeg telefonitsi või meili teel kokku leppida.

Maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid toetavad kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd.

Teenus on suunatud kogukonnale, st ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale.

Kogukonnakeskne lähenemine muudab elu paremaks, seda võrgustikupõhise koostöö ning ühise probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

Vabaühenduste nõustamisteenust rahastab KÜSK.

Põhjalikku infot vabaühenduste rahastusvõimaluste, raamatupidamise, MTÜ juhtimise ja “elukaare” kohta ning vastuseid korduma kippuvatele küsimustele leiab ka veebilehelt MTÜabi – vabaühenduste teejuht.

Vabaühenduste rahastamise analüüs

2013. aastal töötati Siseministeeriumi eestvedamisel välja „Ühenduste rahastamise juhendmaterjal“, millega loodi eeldused kodanikuühendusi puudutavate siseriiklike rahastamistavade ja -põhimõtete ühtlustamiseks nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse (KOV) tasandil.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (edaspidi KÜSK) tellimusel koostati 2016. aastal kohalike omavalitsuste kodanikuühenduste rahastamismeetme ja -tavade esimene analüüs.

Pärast haldusreformi osutus vajalikuks koguda 2016. aasta andmetega analoogilist infot, et selgitada välja ühenduste rahastamise hetkeseis ja olulisemad muutused, 

 mis haldusreformieelse olukorraga võrreldes aset leidnud. 

Siinne uuring viidi KÜSKi tellimusel läbi ajavahemikus kevad 2020 – kevad 2021. Taas panustasid MAKide vabaühenduste konsultandid, kes kogusid andmeid 2020. aasta kevadest sügiseni 2020.Uuringusse lülitati kõik Eesti omavalitsused, v.a Tallinn, kuna Tallinna vabaühenduste rahastamispraktikad erinevad oluliselt teistest omavalitsustest ja neid tuleks eraldi analüüsida.

Uuringuga saab tutvuda siin

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Maarja Läänesaar