Sihtasutus Läänemaa

SA LÄÄNEMAA

SA Läänemaa tegevuse eesmärgiks on maakonna identiteedi hoidmine, Läänemaa konkurentsivõime suurendamine, säästlikule ja jätkusuutlikule arengule kaasa aitamine ning selleks vajalike tegevuste algatamine ja elluviimine.

Täidame järgmisi ülesandeid:

* koordineerime ja korraldame omavalitsuste koostööd maakonnas;
* koordineerime, korraldame ning täidame seadusega omavalitsustele ühiseks täitmiseks antud ülesandeid;
* hoiame maakonna lippu ja vappi ning korraldame maakonna sümboolika kasutamisega seotud küsimusi;
* esindame omavalitsuste ühiseid huve ja maakonda tervikuna suhetes kolmandate isikutega;
* säilitame ja edendame maakonna kultuuritraditsioone;
* koordineerime ja korraldame arendustegevust maakonnas, haldame lepingu alusel riiklikke ja omavalitsuslikke arenguprogramme;
* edendame koostööd omavalitsuste, riigiasutuste, ettevõtete, mittetulundussektori organisatsioonide ja kogukondade vahel kogu maakonna tasakaalustatud arengu tagamiseks;
* korraldame maakonna arenguga seotud uuringuid, analüüsime olukorda ja teeme ettepanekud teistele asjaomastele asutustele;

 

* kogume, süstematiseerime, analüüsime ning väljastame maakonna arendustegevuse korraldamiseks, sh. ettevõtluse arendamiseks vajalikku informatsiooni;
* taotleme raha ja muid varalisi vahendeid Eesti riigi, Euroopa Liidu ja teiste riikide programmidest;
* arendame koostööd teiste maakondade, Eesti riigi, Euroopa Liidu ja teiste riikide analoogsete institutsioonidega;
* koordineerime ettevõtluse arendamisele suunatud rahalise ja muu abi kasutamist ning korraldame ettevõtete arengu ja projektide nõustamist;
* koordineerime kolmanda sektori arengule suunatud rahalise ja muu abi kasutamist ning arengukavade ja projektide nõustamist;
* korraldame täiskasvanute koolitamisega seotud uuringuid, ettevõtlusalast koolitust; täiskasvanute ümber- ja täiendõpet; tööotsijate ja töötute ümber- ja täiendõpet; vabaharidusalast koolitust, kaugkoolituse regionaalse keskuse tööd.

Maakondlikud komisjonid

KOOSTÖÖKODA

Läänemaa Koostöökojas arutatakse maakonnas toimuvaid üritusi erinevates valdkondades. Eesmärk on nimetatud üritusi läbi viia koostöös, et saavutada parim tulemus. Koostöökogu koguneb üldiselt kord kvartalis ning selle tegevust koordineerib Sihtasutus Läänemaa.

KOOSTÖÖKOJA LIIKMED

Irene Väli – koostöökoja esimees, SA Läänemaa juhataja;
Tõnu Parbus – Haapsalu aselinnapea;
Teele Jurtom – Haapsalu linna kultuurispetsialist;
Angela Mägar – Vormsi valla kultuuri- ja kogukonnaspetsialist;
Varje Paaliste – Lääne-Nigula valla kultuurinõunik;
Kalli Pets – Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik;
Marju Viitmaa – Rahvakultuuri Keskus, Läänemaa rahvakultuurispetsialist;
Kristjan Muld – Kaitseliidu Lääne maleva pealik;
Vello Vichterpal – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik;
Hannes Aasma – Päästeamet;
Anti Toplaan – EELK Lääne piirkonna piiskop;
Mart Salumäe – EELK Haapsalu koguduse õpetaja;
Kaido Saak – EELK praost;
Küllike Valk – EELK Lääne praostkonna abipraost;
Kristo Hüdsi – EELK Lääne praostkonna praost;
Kari Tynkkynen – EELK Kullamaa, Mihkli ja Piirsalu koguduste õpetaja;
Illimar Toomet – EELK Lääne praostkonna sekretär;

TÖÖKORD JA KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID

MAAKONDLIK LIIKLUSKOMISJON

Läänemaa turvalisuse nõukogu juurde on loodud maakondlik liikluskomisjon. Liiklusohutus on üks turvalisuse valdkonna teemasid, millega tuleb arvestada nii arengustrateegia koostamisel kui planeerimistegevuses ja ühistranspordi korraldamisel. Liikluskomisjon, kui valdkonna spetsialistidest koosnev üksus, kaardistab oma valdkonna  ohukohti Lääne maakonnas ja pakub lahendusi ning teeb ettepanekuid investeeringute tegemiseks ja ennetustegevusteks.

LÄÄNEMAA LIIKLUSKOMISJONI KOOSSEIS:

 1. Innar Mäesalu – liikluskomisjoni esimees, Haapsalu aselinnapea;
 2. Andrei Taratuhin – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna juht;
 3. Hannes Vaidla – Transpordiamet, Lääne teehoiu osakonna juhataja;
 4. Jaak Saard – Transpordiamet,  Lääne üksuse liikluskorraldaja (Lääne – ja Pärnumaa);
 5. Hannes Aasma – Lääne päästekeskus, päästepiirkonna juhataja;
 6. Andres Kaljura – Lääne päästekeskus, komandopealik;
 7. Priit Martin – Haapsalu linnavalitsuse majandus- ja taristu nõunik;
 8. Olev Peetris – Lääne-Nigula valla teede- ja kommunaalnõunik;
 9. Andres-Andi Sarv – Vormsi valla majandus- ja haldusspetsialist;
 10. Margus Nigol – Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži liikluskorralduse õpetaja.

LÄÄNEMAA KULTUURI NÕUKODA

Läänemaa kultuuri nõukoda on maakonna kultuuritöötajate ja erinevate rahvakultuurivaldkondade edendajate ühendus, kelle huvi ja eesmärk on maakonna kultuurialase informatsiooni vahendamine, maakondlike ühisürituste tegevuse korraldamisele kaasaaitamine ning maakonna kultuuritraditsioonide säilitamise ja tugevdamise eest heaseismine. Nõukoda on Sihtasutus Läänemaa juures tegutsev alaline koostööorgan.

Läänemaa kultuuri nõukoja töökord.

NÕUKOJA KOOSSEIS

1. Irene Väli, Sihtasutus Läänemaa juhataja – kultuurinõukoja esimees;
2. Marju Viitmaa, Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist Lääne maakonnas;
3. Ülo Kalm, Rannarootsi muuseumi direktor;
4. Gülnar Murumägi, Haapsalu kultuurikeskuse direktor;
5. Ilme Sepp, Lääne Maakonna Keskraamatukogu direktor;
6. Jaanus Kõuts, Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja;
7. Varje Paaliste, Lääne-Nigula Vallavalitsuse kultuuri- ja spordinõunik;
8. Teele Jurtom, Haapsalu Linnavalitsuse kultuurispetsialist;
9. Maire Vilbas, Haapsalu Linnavalitsuse kogukonnatöö spetsialist;
10. Angela Mägar, Vormsi Vallavalitsuse kultuuri- ja kogukonnaspetsialist;
11. Mirje Sims, Haapsalu Käsitööseltsi juhatuse liige;
12. Liia Lees, Läänemaa Tantsujuhtide ühenduse esimees;
13. Anne Suislep, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid haridusjuht;
14. Tõnu Parbus, Haapsalu aselinnapea.

 

KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID

Koosoleku 04.06.2021 protokoll

Koosoleku 21.11.2020 protokoll

Koosoleku 16.09.2020 protokoll

Koosoleku 27.05.2020 protokoll

Koosoleku 22.01.2020 protokoll

Koosoleku 08.11.2019 protokoll

Koosoleku 25.04.2019 protokoll

LÄÄNE MAAKONNA LAULU- JA TANTSUPEO KORRALDUSKOMISJON

 

19.03.2018 moodustati 2019.a. toimuva maakonna laulu- ja tantsupeo korraldamiseks komisjon, mida koordineerib SA Läänemaa.

Liikmed:

1. Irene Väli, komisjoni esimees, SA Läänemaa juhatuse liige, irene.vali@laanemaa.ee
2. Tõnu Parbus, komisjoni liige, Haapsalu aselinnapea, tonu.parbus@haapsalulv.ee
3. Varje Paaliste, komisjoni liige, Lääne- Nigula valla kultuurinõunik, varje.paaliste@laanenigula.ee
4. Teele Jurtom, komisjoni liige, teele.jurtom@hlv.ee
5. Marju Viitmaa, komisjoni liige, Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist, marju.viitmaa@rahvakultuur.ee
6. Egon Erkmann, komisjoni liige, egon.erkman@gmail.com
7. Kristi Erkmann, komisjoni liige, Haapsalu linna haridusspetsialist, kristi.erkmann@haapsalulv.ee

 

MAAKONDLIK KRIISIKOMISJON

Läänemaa kohalikud omavalitsused on moodustanud ühise maakondliku kriisikomisjoni, mille tegevus on reguleeritud tulenevalt hädaolukorra seadusest. Läänemaa kohalike omavalitsuste kriisikomisjon koordineerib kriisireguleerimist Lääne maakonna territooriumil ja esitab Lääne-Eesti Regionaalsele Kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte omavalitsuste ühise kriisikomisjoni tegevusest ning järgmise aasta tööplaani

Kriisikomisjoni peamised tegevused on liikmete järjepidev koolitamine ja koostöö harjutamine laua-või väliõppustel oma pädevuse piires erinevate kriiside lahendamiseks, samuti omavalitsuse suurusest sõltuvalt hädaolukorra plaani koostamine erinevateks kriisiolukordadeks (näit pikem elektrikatkestus).

 

LÄÄNEMAA KRIISIKOMISJONI KOOSSEIS:

 1. Urmas Sukles – kriisikomisjoni esimees, Haapsalu linnapea;
 2. Hannes Aasma  – Lääne päästekeskus, päästepiirkonna juhataja (asendusliige Andres Kaljura  Lääne päästekeskus, komandopealik);
 3. Karl Kalamees – Lääne-Nigula vallavalitsuse liige;
 4. Maris Jõgeva –  Vormsi vallavanem;
 5. Aivar Nõva – Vormsi saarevaht;
 6. Tõnu Parbus –  Haapsalu linnavalitsus, aselinnapea;
 7. Andrei Taratuhin  – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna juht (asendusliige Rene Pajula  – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna vanemkorrakaitseametnik);
 8. Innar Mäesalu – Haapsalu aselinnapea kommunaalalal;
 9. Olev Peetris – Lääne-Nigula valla kommunaal – ja teedespetsialist;
 10. Irene Väli – Sihtasutus Läänemaa juhatuse liige;
 11. Kristjan Muld –  Kaitseliidu Lääne maleva pealik.

 

KÄITUMISJUHISED KRIISIOLUKODADEKS

Eesti on turvaline koht, kus elada. Paraku juhtub ka kõige turvalisemates kohtades vahel ootamatuid kriise, mis võivad kesta tunde, päevi või isegi nädalaid. Hädaolukorras vajavad väga paljud inimesed abi kiiresti ja samal ajal. Sellises olukorras võib abi Sinuni jõuda palju aeglasemalt kui tavaliselt. Igaüks meist saab teha ettevalmistusi, et abi oodates mitte hätta jääda.

Eesti inimestel on kõige suurem tõenäosus leida end kriisist, mille on põhjustanud erakordselt halb ilm. Nii juhtus 2005. aastal, kui Pärnut tabas ulatuslik üleujutus või kui Padaorus jäid 2010. aastal sajad inimesed mitmeks päevaks autodesse lumevangi. Kriisiolukorra võib tekitada ka ulatuslik tehniline rike. Näiteks, tänavu jaanuaris jäi kogu Saaremaa tundideks elektrita – katkes telefoniside ja internet, pangaautomaadid ei töötanud, poes ei saanud kaardiga maksta ning paljud inimesed jäid kütte ja veeta.

Meil on hea meel teatada, et tänasest on igale Eesti inimesele kättesaadav käsiraamat „Käitumisjuhised kriisiolukordadeks“. Sealt leiab lihtsad juhised, kuidas end ja oma peret ette valmistada vähemalt ühe nädala kestvaks kriisiolukorraks.
Info on eesti, vene ja inglise keeles.

Paberil käsiraamat on olemas kõigis raamatukogudes üle Eesti ja peagi jõuab ka enamikesse koolidesse.

Internetist leiab juhised aadressil www.kriis.ee ja kasulikke näpunäiteid saad ka Naiskodukaitse tasuta mobiiliäpist „Ole valmis!“.

Läänemaa turismi nõukoda töötab põhimõttel, et kõik turismindusega seotud osapooled oleksid kursis sellega, mis maakonna turismivaldkonnas toimub. Samuti annab nõukoda sisendi SA Läänemaa turismiga seotud valdkonna tegijatele valdkonna arendamiseks.

LÄÄNEMAA TURISMI NÕUKOJA KOOSSEIS

 

Nõukoda koosneb 9 liikmest, nõukoja koosseis:

 1. Haapsalu linna esindaja: Tõnu Parbus
 2. Lääne-Nigula valla esindaja: Aivo Hirmo
 3. Vormsi valla esindaja: Maris Jõgeva
 4. Suurte (üle 25 töötaja) turismiettevõtete esindaja: Maret Sukles
 5. Väikeste turismiettevõtete esindaja: Daire Kaup
 6. Aktiivse puhkuse teenust pakkuvate ettevõtete esindaja: Merike Villakov
 7. Turismihariduse valdkonna esindaja: Enna Kallasvee
 8. Loodusturismi teenust pakkuvate ettevõtete esindaja: Meeli Lokk
 9. SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid esindaja: Anton Pärn

Läänemaal on moodustatud maakondlik turvalisuse nõukogu, mille moodustamise ja eestvedamise eest vastutab Sihtasutus Läänemaa. Turvalisuse nõukogu on moodustatud kogukonnakeskse turvalisuse mudeli ellurakendamiseks, mis seisneb selles, et igaüks mõistab oma rolli turvalisuse tagamisel ja on valmis panustama. MTN loomine on määratud  „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“  alaeesmärgi „Turvalisemad kogukonnad“ saavutamiseks, millega nähakse ette võrgustikutöö edendamist ja turvalisuse probleemide selgitamist riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja kogukondade koostöös.

 

LÄÄNEMAA TURVALISUSE NÕUKOGU KOOSSEIS:

 1. Irene Väli – maakonna turvalisuse nõukogu esimees, SA Läänemaa juhataja;
 2. Ege Tatarmäe – SA Läänemaa rahvatervise ja turvalisuse spetsialist; Europe Direct Läänemaa juhataja;
 3. Andrei Taratuhin – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna juht;
 4. Andres Kaljura – Lääne päästekeskus, komandopealik;
 5. Hannes Aasma  – Lääne päästekeskus, päästepiirkonna juhataja;
 6. Karl Kalamees – Lääne-Nigula vallavalitsuse liige;
 7. Kaja Rootare – Haapsalu aselinnapea;
 8. Maris Jõgeva – Vormsi vallavanem;
 9. Lea Kiis – Terviseameti Haapsalu esinduse vaneminspektor;
 10. Kaire Reiljan – Lääne maakonna siseturvalisuse vabatahtlike esindaja, ajakirjanik;
 11. Marju Lepmets – SA Läänemaa Haigla ülemõde, erakorralise meditsiini valdkonna esindaja;
 12. Terje Kuusk – SA Läänemaa Haigla, kiirabi vastutav õde;
 13. Rene Pajula – Lääne prefektuur, Haapsalu politseijaoskonna vanemkorrakaitseametnik;
 14. Kristjan Muld – Kaitseliidu Lääne maleva pealik;
 15. Tiit Salumäe – EELK piiskop;
 16. Tiit Moor – Eesti Punane Rist Lääne regiooni esindaja.
 

Seminariruumi rent

Pakume võimalust rentida Haapsalu vanalinna alguses, SA Läänemaa kontoris (Karja 27 II korrusel), konditsioneeriga seminariruumi E-R kell 9-17.

Ruumide rendihing on 15 eurot/tund ja 75 eurot/päev. Hinnas sisaldub kvaliteetse projektori kasutus (eraldusvõime 1920×1080) ja parooliga kaitstud internetiühendus.

Laudu saab tõsta igas soovitud variandis, et seminar, koolitus või koosolek vastaks kõige paremini kliendi ootustele. Ruum mahutab kuni 16 osalejat (teatristiilis kuni 20).

Lisainfo saamiseks ja broneeringu tegemiseks saada palun kiri: seminar@laanemaa.ee 

Lihtsaim viis tellida kohvipaus on Q-catering: https://qcatering.ee/kohvipausid

Kasulikud lingid