Teostatud või ellu viimisel olevad projektid

Projekt “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE)

2017 – 2023 viidi maakonnas ellu projekt “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE), mille eesmärk oli ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Läänemaa PATEE projekti väljundid olid:

  • Läänemaa ettevõtete areng ja kasv;
  • Konkurentsivõimelisem elu- ja ettevõtluskeskkond;
  • Läänemaa haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena;
  • Turismi, s.h. loodusturismi, arendamine.

Kogu perioodi toetust puudutav eelarve oli 494 079,19 eurot, millele lisandus 16% omaosalus.

2023. aastal valmis PATEE projekti raames  LÄÄNEMAA ETTEVÕTLUSE ÜLEVAADE

Kokkuvõtlik video PATEE tegevuste kohta.

Läänemaa PATEE tegevusi viidi ellu Euroopa Liidu struktuurifondi toel.

Projekt “Läänemaa kohaliku arendusvõimekuse tõstmine”.

Projekti “Läänemaa kohaliku arendusvõimekuse tõstmine” toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest.

Projekti abikõlblik kogumaksumus on 44 915,60 eurot, millest toetuse määr on kuni 70% projekti toetatavatest kuludest ja maksimaalne suurus 31 440,92 eurot ja omafinantseering on minimaalselt 30% summas 13 474,68 eurot.

Projekti abikõlblikkuse periood on 01.10.2022-31.12.2023.

Projekti tulemusena on valminud järgmised uuringud:

1. „Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs ning rahvastiku ja hariduse teenusevajaduse prognoos”, mis sisaldab muuhulgas terviklikku ülevaadet rahvastikuarengust maakonnas perioodil 2010-2022 (soovitavalt asustusüksuste kaupa); rahvastikuarengu prognoosi maakonnas, KOVides (ka osavallad) aastani 2035 avalike teenuste edasiseks arendamiseks ning maakondlikuks võrgustamisteks ning ülevaadet Läänemaa rahvastikuarengutest ja rände mõjust koolidele ja haridusteenuse vajadusest aastani 2035.

2. „Rannarootsi kultuuripärandi väärtustamine ja rakendamine Lääne maakonna arengupotentsiaali tõstmiseks“, mis sisaldab analüüsi rannarootsi kultuuripärandi avaldumisest Läänemaa sotsiaalmajanduslikus-, ettevõtluse- ja turismivaldkonnas.

Lisaks valmivad valdkondlike ekspertide poolt koostatud elu- ja ettevõtluskeskkonna raportid, millest igaüks sisaldab ühe valdkonna kohta kokkuvõtet, kuidas valdkonda maakonna üleselt edasi arendada.

1. Haridusvaldkonna raport;
2. Rannarootsi kultuuripärandi valdkondlik raport;
3. Spordi- ja liikumisharrastuse valdkondlik raport.

Lisainfo: Irene Väli, irene.vali@laanemaa.ee, 510 9306

Maakonna välikaartide uuendamine.

 

“Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”

Projekt: “Maakonna välikaartide uuendamine”

Perioodil 01.02-31.12.2021 teostati Maakonna välikaartide uuendamise projekt, mille raames said maakonna välikaardid uue visuaali kokku 12 asukohas.

Projekti põhieesmärgiks oli kaasajastada maakonna välikaarte: korrigeerides maakonna piire, turismiinfot ja luues uus visuaalne kujundus, mis põhineb maakonna uuel brändil. Projekti elluviimise tulemusena on piirkonna eripära ja kultuuripärand hoitud, arendatud ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavus on paranenud, sest välikaartidele kanti selleks olulised objektid. Kaartidele kantavad olulised objektid lepiti kokku kohalike omavalitsustega.

Projekti käigus korrastati ja uuendati 12 Lääne maakonna välikaarti.