MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA

Maakonna arengustrateegia 2035+

2024. aastal tehti Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ dokumenti ja tegevuskavasse muudatused, mis kinnitati 2024. aastal Läänemaa omavalitsuste volikogude poolt järgmiselt:
15.02.2024 – Lääne-Nigula vald
16.02.2024 – Vormsi vald
23.02.2024 – Haapsalu linn

Arengustrateegia püstitab varasema viie eesmärgi asemel eesmärgid neljas strateegilises valdkonnas:

  1. Inimene ja elukeskkond – strateegiline arengusuund, mis käsitleb rahvastiku arengut ja sotsiaalset keskkonda (sh elukohti, kultuuri, sotsiaalset taristut, rahvatervist, siseturvalisust, noorsootööd), haldust jt avalikke teenuseid, elukeskkonda (sh looduskeskkonda) ning vabaühendustega seonduvat.
  2. Haridus – strateegiline arengusuund, mis käsitleb Läänemaa haridusmaastikku tervikuna, alates alusharidusest kuni elukestva õppeni välja.
  3. Majandus – strateegiline arengusuund, mis käsitleb Läänemaa võimalusi ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks ning oma elanike sissetulekute ja elatustaseme tõstmiseks, aga ka turismimajanduse, külastuskeskkonna ja teeninduskultuuri arendamiseks.
  4. Tehniline taristu ja ühistransport – strateegiline arengusuund, mis käsitleb maakonna varustatust energiaga, andmesideühendusi, ühendatust pealinna regiooniga ja maakonna enda piirkondade ühendatust ning maakonna avatust merele.
 
 

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, tuginedes regionaalse arengu seireinfole ning lähtudes Lääne maakonna arengustrateegiast 2035+, tegi maakonna  arenguorganisatsioonile SA Läänemaa ettepaneku suunata Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest (MATA) 2024-2027 vahendid majandus- ja haridusvaldkondade arendamiseks.

Fookusteemade ja neist lähtuvate projektide valiku loogika selgitamiseks on koostatud analüütiline kokkuvõte projektidest, mis on plaanis Läänemaal  aastatel 2024-2027 maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest (MATA)  rahastada ja ellu viia.

Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeetme analüütiline kokkuvõte

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava kinnitati 2023. aastal Läänemaa omavalitsuste volikogude poolt
järgmiselt:

16.02.2023 – Lääne-Nigula vald
17.02.2023 – Vormsi vald
23.02.2023 – Haapsalu linn

Arengustrateegia püstitab eesmärgid viies stateegilises valdkonnas: inimene ja elukeskkond, haridus, majandus, tehniline taristu ja ühistransport ning turism. Samuti kirjeldab arengustrateegia seitset integreeritud arengukobarat ehk klastrit. Arengukobar on olulise mõjuga tegevuste kogum, mis avaldab mõju tervele maakonnale, on valdkondlikult integreeritud ja kuhu on kaasatud kõik omavalitsused ning ühiskonna sektorid.

Maakonna arengustrateegia koostamist koordineeris SA Läänemaa ning selle loomine toimus koostöös omavalitsuste, avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega. Uuenenud arengustrateegia koostamise protsessi olid kaasatud Läänemaa erinevate elualade esindajad, samuti võeti arvesse omavalitsuste arengukavasid ning teisi kehtivaid maakondlikke ja riiklikke arengudokumente.

Arengustrateegia dokument, seisuga 2023

Arengustrateegia tegevuskava, seisuga 2023

ARENGUSTRATEEGIA TEGEVUSKAVA 2019-2023

Maakonna arengustrateegia elluviimine toimub vähemalt 4-aastaseks perioodiks koostatud arengustrateegia tegevuskava alusel. Selle koostamine toimub 3 kuu jooksul peale arengustrateegia kinnitamist ning tegevuskava uuendatakse igal aastal.

Tegevuskava Lääne maakonna arengustrateegiale aastateks 2019-2023

Maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 seletuskiri

Tegevuskava koostamise juhtrühma koosolekute protokollid

MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA SEIRE