MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA

Maakonna arengustrateegia 2035+

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ kinnitati 2023. aastal Läänemaa omavalitsuste volikogude poolt järgmiselt:
16.02.2023 – Lääne-Nigula vald
17.02.2023 – Vormsi vald
23.02.2023 – Haapsalu linn

Arengustrateegia püstitab eesmärgid viies strateegilises valdkonnas:

  1. Inimene ja elukeskkond – strateegiline arengusuund, mis käsitleb rahvastiku arengut ja sotsiaalset keskkonda (sh elukohti, kultuuri, sotsiaalset taristut, rahvatervist, siseturvalisust, noorsootööd), era- ja avalikke teenuseid, elukeskkonda (sh looduskeskkonda) ning vabaühendustega seonduvat. Eesmärgiks on püstitatud elanikkonna arvu püsimine ja kasvamine.
  2. Haridus – strateegiline arengusuund, mis käsitleb Läänemaa haridusmaastikku tervikuna, alates alusharidusest kuni elukestva õppeni välja. Eesmärgiks on püstitatud hea haridus Läänemaa koolides,  kvaliteetne ja õppijate vajadustest lähtuv, tugevasti võrgustunud haridussüsteem.
  3. Majandus – strateegiline arengusuund, mis käsitleb Läänemaa võimalusi oma elanike sissetulekute ja  elatustaseme tõstmiseks. Eesmärgiks on püstitatud keskmise palga tõus maakonnas.
  4. Tehniline taristu ja ühistransport – strateegiline arengusuund, mis käsitleb maakonna ühendatust pealinna regiooniga, maakonna enda piirkondade ühendatust ning maakonna avatust merele. Eesmärgiks on püstitatud heal tasemel ühendused, alustades sellest, et rong peab jõudma Rohukülla.
  5. Turism – strateegiline arengusuund, mis seondub külastatavusega, aga ka maakonna mainega, elukeskkonnaga, teeninduskultuuriga ja kultuuriga laiemalt. Eesmärgiks on püstitatud külastatavuse tõus maakonnas.

Samuti kirjeldab arengustrateegia seitset integreeritud arengukobarat ehk klastrit. Arengukobar on olulise mõjuga tegevuste kogum, mis avaldab mõju tervele maakonnale, on valdkondlikult integreeritud ja kuhu on kaasatud kõik omavalitsused ning ühiskonna sektorid.

Maakonna arengustrateegia koostamist koordineeris SA Läänemaa ning selle loomine toimus koostöös omavalitsuste, avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega. Uuenenud arengustrateegia koostamise protsessi olid kaasatud Läänemaa erinevate elualade esindajad, samuti võeti arvesse omavalitsuste arengukavasid ning teisi kehtivaid maakondlikke ja riiklikke arengudokumente.

Arengustrateegia dokument.

Arengustrateegia tegevuskava.

 

ARENGUSTRATEEGIA TEGEVUSKAVA 2019-2023

Maakonna arengustrateegia elluviimine toimub vähemalt 4-aastaseks perioodiks koostatud arengustrateegia tegevuskava alusel. Selle koostamine toimub 3 kuu jooksul peale arengustrateegia kinnitamist ning tegevuskava uuendatakse igal aastal.

Tegevuskava Lääne maakonna arengustrateegiale aastateks 2019-2023

Maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 seletuskiri

Tegevuskava koostamise juhtrühma koosolekute protokollid

MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA SEIRE