Daylight

Noorte ettevõtlikkus

VALDKONNA ASJATUNDJA

Kaja Rüütel

+372 5566 4766

LÄÄNEMAA HARIDUSUUENDUS (LHU)

Juba 2011. aastal hakkas Läänemaa Arenduskeskuse initsiatiivil tegutsema Läänemaa Haridusuuenduse (LHU) mitteformaalne aktiivrühm. Esialgu käisid koos entusiastlikud mõttekaaslased ning arutasid, kuidas suurendada digipädevust, et maakonda tekiks kõrgemat lisandväärtust andvaid töökohti ja väheneks väljaränne.

2012. ja  2014. aastal kaardistati maakonna koolide infotehnoloogia olukord, mis näitas koolide ebaühtlast arengut selles valdkonnas.

Aktiivrühm jõudis arusaamisele, et infotehnoloogia on ainult vahend, vaja on arendada ka noorte ettevõtlikkust, et muutuse saavutamiseks hariduses on vaja on luua keskkond, kus muutused oleksid võimalikud. Vajalik oli sõnastada eesmärgid ning planeerida tegevused eesmärkide saavutamiseks.

LEADER programmi ja Lääne Maavalitsuse maakondliku arendustegevuse programmi toel ja SA Läänemaa Arenduskeskuse eestvedamisel alustati süsteemsema haridusuuenduse tegevuskava koostamist. 2014/2015 õppeaasta jooksul toimusid neli koostööseminari ja õppereisid ideede kogumiseks. Konkreetse ühise tegevuskava koostamisest haridusuuenduste elluviimiseks on võtsid osa Haapsalu Põhikool, Haapsalu Linna Algkool, Virtsu Kool, Nikolai Kool, Lihula Gümnaasium, Vormsi Lasteaed-Põhikool, Läänemaa Ühisgümnaasium, Oru Kool, Kullamaa Keskkool, Uuemõisa Lasteaed-algkool, Kõmsi Lasteaed-algkool, Ridala Põhikool ja Taebla Gümnaasium.

Lisaks 3-liikmelistele koolimeeskondadele andsid oma panuse ka Lääne Maavalitsuse, Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži, Haapsalu linnavalitsuse ja Läänemaa Arenduskeskuse töötajad. Eksperdiks tegevuskava koostamisel oli Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi direktor Kristi Vinter (PhD).

Tegevuskava elluviimise juhtorganiks on LHU (Läänemaa haridusuuenduse) 10 -liikmeline juhtrühm.

Maakonnatasandi strateegilisi tegevusi koordineerib SA Läänemaa Arenduskeskus. Lisaks haridusuuenduse eestvedamisele on LAK olnud maakondlikuks noorte ettevõtlikkuse suurendamisele suunatud projektide elluviijaks aastast 2008.

Käesoleva tegevuskava elluviimiseks on kasutatud erinevaid rahastusvõimalusi, nt Läänemaa Omavalitsuste Liidu tegevustoetus, “Piirkondlikud Algatused Tööhõive  ja Ettevõtlikkuse Edendamiseks” (PATEE), maakondlik arendustegevuse programm (MAAKAR), Läänemaa LEADER programm (LEADER) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kureeritav Ettevõtlusõppe programm (EÕP).

Tegevuskava juurde kuuluvad vahetult indikaatorid, mis on töövahendid mõõtmaks Läänemaa Haridusuuenduse (LHU) tegevuskava elluviimise tulemuslikkust.

Indikaatorite olemasolu on vajalik tööriist haridusuuenduse edusammude objektiivseks mõõtmiseks. Need pakuvad koolile võimalust hinnata oma uuenduslikkuse taset läbi organisatsiooni toimimise erinevate tasandite (sisehindamise valdkonnad), võimaldab tuvastada valdkonnad ja kohad, kus oleks vaja täiendavat pingutust oma tegevuste kvaliteedi parandamiseks. Standardi baastaseme saavutamine kõikides valdkondades parandab oluliselt õppetöö tulemuslikkust ja on ühtlasi õppeasutusele selgeks kvaliteedimärgiks, mis ning võimaldab saavutada tuntust nii regioonis kui riigis tervikuna. Indikaatorid on tihedalt seotud ka „Ettevõtliku kooli“ standardiga.

Tegevuskava ja sündmuste kajastuse leiate LHU koduleheküljelt ning  Facebooki lehelt.

Koolitused õpetajatele aug.-dets. 2018

18. oktoobril „Haridusfestival 2018“ –  Paide kultuurikeskusesse tulevad kohale Eesti parimad ettevõtlikkuse asjad – Ettevõtliku Kooli! edulugude 2018  konkursi nominendid esitlevad oma ettevõtlikke tunde ja tegevusi, just neid asju, mida koolis tundide ajal teisiti ja tulemuslikumalt tehakse. Väga hea, kui saate ise kohale tulla, kõik eelmise õppeaasta parimad lood tulevad koju kätte. Registreerumise infot jagame esimesel võimalusel.

HARIDUSPROGRAMM ETTEVÕTLIK KOOL

Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Tänaseks on programm laienenud üle Eesti.

Läänemaa Arenduskeskus SA liitus „Ettevõtliku kooli“ programmiga aastal 2012. Lisaks on Läänemaa koostanud Läänemaa Haridusuuenduse (LHU) tegevuskava), millel on samasugused eesmärgid.

Ettevõtlikus õppes on  hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine.

Milleks õpetada koolis ettevõtlikkust?

Tänases maailmas muutuvad kiiresti nii tehnoloogiad, geopoliitiline situatsioon kui globaalne majandusruum tervikuna. Seetõttu peame suutma õppijaid ette valmistada töökohtadeks, mida veel ei eksisteeri, kasutama tehnoloogiaid, mida pole veel leiutatud ning lahendama probleeme, mida me ei oska täna veel ettegi kujutada.

Selle saavutamiseks on õppeprotsess üles ehitatud nii, et:

– Õpetaja on suunaja ja juhendaja, kes võimaldab  igal õpilasel osaleda talle sobivas rollis ja võtta vastutus oma õppimise eest.

–  Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga ning seda rakendatakse praktikas kaasates partnereid.

–  Teadmiste ja oskuste paremaks omandamiseks kasutatavad õpetajad aktiivõppemeetodeid ja teevad koostööd.  Paraneb õppeainetevaheline lõimumine.

– Õpilane osaleb enda õpitulemuste hindamises.

– Ettevõtlik õpe ei ole õppeaine, vaid on aineülese pädevusena ning läbiva teemana rakendatav kõikides õppeainetes (RÕK 2010)

Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpimotivatsioon, paraneb õpitulemus ja  kujuneb ettevõtlik ehk Tahan –Suudan -Teen 🙂 eluhoiak.

Kuidas Ettevõtlik kool toimib?

Ettevõtlikku õpet on koolides/lasteaedades võimalik läbivalt juurutada, kui ettevõtlikkuspädevuste arendamine seatakse õppetöös eesmärgiks, planeeritakse tegevused selle eesmärgi saavutamiseks kõigile õppijaile ning toimib toetav tugisüsteem. (koolitused, info ja kogemustevahetus, tunnustamine jms).

Igal kevadel kuulutab “Ettevõtliku kooli” üle-eestiline võrgustik välja edulugude konkursi “Õppimine on põnev”. Selle kohta  leiab täiendavat informatsiooni SIIT!

Läänemaal on programmiga ühinenud Palivere Põhikool, Haapsalu Viigi Kool, Uuemõisa Lasteaed-Algkool, Haapsalu Linna Algkool.

Rohkem infot teema kohta leiad www.evkool.ee

Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss

Üle-eestilise konkursiga “Õppimine on põnev!” tunnustavad haridusprogramm “Ettevõtlik kool” ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks. Konkurss kuulutatakse välja kevadel ning parimate autasustamine toimub sügiseti Haridusfestivalil.

Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate haridusasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.

Auhinnad antakse järgmistes kategooriates:

 •     Parim heategu kogukonnale
 •     Parim koostöö partneriga
 •     Põnevaim tund
 •     Parim noorte/laste algatus
 •     Ettevõtlik lasteaed

Igas kategoorias jagatakse välja I, II ja III koht, kelle vahel jagatakse auhinnaraha vastavalt 500, 250 ja 150 eurot!

Auhinnafondi rahastab ettevõtlusõppe programm Edu & Tegu! (v.a. lasteaedade auhinnafond).

Sel aastal ootasime koolide ja lasteaedade edulugusid hiljemalt 22.06.2018.

Kogu info selle aasta konkursi kohta leiab SIIT!

Hindamisetapid:

Esialgu kogume edulood kokku maakondlikul tasemel. Maakondlikud žüriid valivad välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis lähevad edasi üleriigilisele hindamisele.

Võitjad selguvad ja saavad auhinnatud sügisel 18.oktoobril 2018 üle-eestilisel Haridusfestivalil, mis sel aastal toimub Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Noorte ettevõtlikkuse süsteemset arengut toetab haridusprogramm „Ettevõtlik kool“. Rohkem programmist siin.

Kõik Läänemaa edulood ilmuvad inspiratsiooniks ka meie Läänemaa Haridusuuenduse kodulehele! Vaata LHU kodulehele!

Eelmiste aastate üle-eestilised nominendid ja võitjad on:

2014    „Liiklusteemaline Kooli kohvik“ – Oru Kool

2015    Euroopa nädal ja Lihula Eurovisioon – Lihula Gümnaasium

 Temaatilise luulekogu koostamine ja kujundamine. Arvustamine – Noarootsi      Gümnaasium

Kuulutus-kuulutus   Taebla Lasteaed

2016   Muusikal “Valeühendus” – Läänemaa Ühisgümnaasium

2017   Kohvikute Tänav – 3 kultuuri ja 20+ riiki – Oru Kool

 “Ema, Sa võid olla mu üle uhke!” – Kõmsi Lasteaed-Algkool

Valiku eelmistel aastatel laekunud töödest leiab ka TÜ Haapsalu Kolledži poolt õpetajale mugavaks õppematerjaliks kohandatud:

http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/yhiskonnale/opetajale/ettevotlik-kool

ning valiku erinevaid lugusid

http://evkool.ee/category/edulood/

Mini-ja õpilasfirmad

Õpilasfirmade ajalugu Läänemaal ulatub aastasse 2008, kui arenduskeskus kirjutas „Hasartmaksunõukogule“ projektitaotluse, mille käigus kaardistati ja analüüsiti olukorda, koolitati mini-ja õpilasfirmade juhendajaid, soetati vajalikud õppematerjalid, loodi mini-ja õpilasfirmad ning korraldati õpilastele koolitusi, õppereise, majandusolümpiaad, ettevõtete külastusi, osaleti laatadel. Külastatud on ka rahvusvahelisi õpilasfirmade laatasid, käidud on Norras, Iisraelis, Lätis, Šveitsis.

Leader-meetme ja MAAKAR programmi toel on õpilasfirmade tegemisi edaspidigi toetatud. Keskmiselt registreeritakse maakonnas 8-10 mini-ja õpilasfirmat õppeaasta jooksul. Korraldatud on palju laatasid, õppereise, koolitusi nii juhendajatele kui õpilastele. Loodud on Läänemaa ettevõtlusõpetajate koostöövõrgustik, mis tänaseks toimib hästi koos maakonna majandusõpetajate ainesektsiooniga ning innovatsioonikeskusega INNOKAS.

Mini-ja õpilasfirmad ei pea töötama vaid koolide juures, nii on olnud firmad Paliveres ning Haapsalus, kus need on tegutsenud noortekeskuste juures. Haapsalu ja lähivaldade noored tegutsevad täna INNOKAS Angela Leppiku käe all.

Traditsiooniliselt on firmad igal aastal olnud ka Kullamaa Keskkoolis, Lihula Gümnaasiumis, lisaks Martna, Palivere, Risti, Virtsu koolide juures, virtuaalne programm on tegutsenud Taebla Gümnaasiumis. Algklassides on majandusring olnud Oru Koolis, täna on ettevõtlikkusõpe Virtsu Koolis.

2013 a kevadel korraldas mini-ja õpilasfirmade maaletooja Junior Achvievement Eesti koos Läänemaa Arenduskeskuse, Angela Leppiku ja Haapsalu Noorte Huvikeskusega Eesti õpilasfirmade lõppvõistluse. See oli suur tunnustus meie tehtud tööle sel suunal.

Traditsioonilised suuremad väljakutsed firmadele on õpilasfirmade laat Kristiine keskuses veebruaris ning firmade lõppvõistlus kevaditi. Läänemaa noored on edukad olnud mõlemal suunal, igal aastal on vähemalt üks meie firmadest parimate seas lõppvõistlusel osaleda saanud. 2015 aasta kevadel saavutas meie E-Muusikakool hinnalise teise koha.

Rohkem saab meie edulugude kohta lugeda INNOKA kodulehelt, noorte ettevõtluse alamenüüst.

Õpilasfirma tegevuses osalemine  võimaldab noortel ennast juba kooli ajal proovile panna, et aru saada, kas ettevõtjaks olemine võiks neile sobida. Omandatud kogemused tulevad igal juhul  kasuks tööturule suundudes. Õpilasfirma asutajad ei pea olema täisealised, sest ametlikult äriregistrisse nende ettevõtet ei kanta. Eesmärgiks on siiski pakkuda võimalikult sarnast kogemust reaalse ettevõtte loomisele. Teoorias õpitu saab praktikas ära katsetatud  ja oma algatusvõime proovile pandud.

Õpilasfirma asutamine:

Õpilasfirma registreerimiseks tuleb esitada Junior Achievement Eestile:

 1. Avaldus
 2. Õpilasfirma asutamiskoosoleku protokoll
 3. Õpilasfirma põhikiri
 4. Toote lühikirjeldus

Koolinoorte äriideede konkurss Bright Minds

TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli ja Swedbank koostöös alustati 2015. aastal üle-eestilise Bright Minds programmiga, mis tutvustab põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele start-up maailma ja julgustab noori oma ideid teostama.

Tegemist on neljakuulise koolitusprogrammiga, mis lõppeb äriideede konkursiga. Koolitustel õpitakse ideede genereerimist, meeskonnatööd, turu olemust ning määratletakse oma idee sihtrühm ja konkurendid. Koos mentoritega asutakse oma ideed arendama ja viimasel turunduse koolituspäeval õpitakse seda ka pitchima.

Kolme hooaja jooksul on programmis osalenud üle 1000 õpilase. Loe Bright Minds programmist täpsemalt!

Läänemaalt on programmis edukalt osalenud Läänemaa Ühisgümnaasium, tegevust koordineerib SA Innovatsioonikeskus Innokas.

ETTEVÕTTEID JA ORGANISATSIOONE ÜHENDAV VÕRGUSTIK

“Ettevõtlikkuse edendamiseks” (endise nimega „Unistused ellu!“) võrgustik ühendab ettevõtteid ja organisatsioone, kes toetavad ettevõtlike inimeste kasvamist. Aidatakse tööelu kogemusega muuta õppimist elulähedasemaks, innustades kogukonda koostööle.

Mis?

Siia keskkonda on koondunud ettevõtted ja organisatsioonid, kes panustavad ettevõtliku mõtteviisi edendamisse.

Miks?

Koostöövõrgustik sai loodud eesmärgiga, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori.

Kellele?

Veebikeskkonnast leiavad kasulikku infot eelkõige laste ja noortega tegelevad täiskasvanud: õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid, karjäärispetsialistid jne. Siit võid leida ka koostööpartnereid noorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste elluviimiseks.

Ettevõtetel ja organisatsioonidel on võimalik saada hea ülevaade, milliseid toetustegevusi teevad teised ettevõtted ning jagada infot oma tegevuste kohta.

Võrgustiku tegevus ning ettevõtlikkuse hoiakud toetuvad 2010. aastal kinnitatud ettevõtlusõppe edendamise kavale „Olen ettevõtlik!”.

Tegutsemise põhimõtted

 •        Võrgustikuga võivad liituda kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes tahavad panustada ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse – kas siis raha, aja või teadmiste-kogemuste kaudu. Liitumine on tasuta ning võrgustikul liikmemaksu ei ole.
 •     Kõik liikmed lähtuvad toetustegevustes vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest.
 •     Kõik liitujad saavad liikmetunnistuse ja võimaluse osaleda ka infovõrgustikus.
 •     Liikmed aitavad kaasa, et ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe info oleks ühiskonnas teemana üleval ning levitavad seda ka oma organisatsiooni kanalites. Liikmetel on õigus kasutada Ettevõtlikkuse edendamiseks sümboolikat oma visuaalse identiteedi juures.

Ettevõtlikkuse edendamiseks“ (eelmise nimega „Unistused ellu!“ ) võrgustik on pälvinud UNICEF Eesti rahvuskomitee Sinilinnu aastapreemia.

Küsi täpsemalt: 604 0066 või ettevotlusope@koda.ee

Uudiseid saad lugeda SIIT

Infokirja saab tellida SIIT

Eesti Kodukaunistamise Ühendus

Eesti Kodukaunistamise Ühendus viib läbi üle-eestilist konkurssi “Eesti kaunis kodu” koostöös maakondade ning Pärnu, Narva, Tallinna ja Tartu linnadega.

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse eesmärk on kodukaunistamise arendamine positiivse kogemuse kaudu üldrahvalikuks liikumiseks. Eri eluvaldkondades tekkivate heakorra- ja teiste analoogsete probleemide lahendamiseks leitakse üks või mitu head näidet, mida riigipea avalikult tunnustab ning nende nakkava eeskuju toel arendatakse ja kutsutakse kaasa mahajääjaid.

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus loob, vahendab ja talletab väärtusi, mis toetavad Eesti kodukultuuri arengut.

Eesti taasiseseisvumise järel 1997. aastal äratas Vabariigi President Lennart Meri kodukaunistamise liikumise taas ellu. Sellest ajast on EKKÜ igal aastal piirkondades korraldatud konkursside “Eesti kaunis kodu” tulemusena ette valmistanud kodukaunistamisliikumise patroonile Vabariigi Presidendile autasustamiseks kaunimad objektid.