MAK meede

Maakondlike arenduskeskuste tegevuste elluviimise toetus (MAK meede)

Toetuse eesmärgiks on edendada mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) majanduskasvu ja tugevdada nende konkurentsivõimet kõigis Eesti maakondades ning vähendada piirkondlikke erinevusi teadus- ja arendustegevuse rakendamise võimekuses, töökohtade pakkumises, ettevõtlusaktiivsuses, ettevõtete teadmismahukuses ja lisandväärtuses ning tootlike töökohtade paiknemises.

Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 meetmete nimekirja poliitikaeesmärgi “Nutikam Eesti” all on maakondlike arenduskeskuste toetus paigutatud kahe erineva alaeesmärgi alla. Toetuse sihtpiirkond on kogu Eesti, välja arvatud Tallinna linn. Toetavad tegevused aitavad kaasa “Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035” (TAIE) eesmärkide saavutamisele. Lõppkasusaajad on sihtpiirkonnas tegutsevad VKEd.

2024-2027 viiakse Lääne maakonnas ellu projekt “Maakondlike arenduskeskuste toetusmeede” (MAK meede), mille eesmärk on ettevõtete teadlikkusele ja oskustele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Läänemaa MAK meetme väljundid on:

  • Läänemaa ettevõtete areng ja kasv;
  • Läänemaa ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine;
  • Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse rakendamise võimekuse parandamine;
  • Ettevõtete ettevõtlusaktiivsuse suurendamine;
  • Konkurentsivõimelisem elu- ja ettevõtluskeskkond;
  • Ettevõtete teadmismahukuse ja lisandväärtuse kasvatamine ning tootlike töökohtade loomine.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit

Valdkonna asjatundja

Valminud on Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs

Valdkonna asjatundja

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Valdkonna asjatundja

Marelle Saar