Haapsalu raudtee

HAAPSALU RAUDTEE LÄÄNEMAAL JA HARJUMAAL

Raudteeprogrammi eesmärk on teha ära ettevalmistavad tööd, mis on vajalikud Riisipere-Rohuküla reisiraudtee taastamiseks. Nendeks töödeks on eskiiside koostamine ja kooskõlastamine, eeluuringute tellimine, läbirääkimised seotud osapooltega ja takistuste kõrvaldamine raudtee ehitamise teelt, et kiirendada reisirongiliikluse taasavamist. Programm algatati nõukogu 27. märtsi 2018. a otsusega. Programmi rahastavad 2018. a Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald ja Saue vald.

RAUDTEEÜHENDUSE TAASTAMINE

Vabariigi Valitsuse 2017. a otsuse alusel taastas AS Eesti Raudtee raudteetaristu Riisipere-Turba 6,5 km lõigul. Reisirongiliiklus taasavati 8. detsembril 2019. Tegemist oli Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee I etapiga.

2020. aastal sai AS Eesti Raudtee Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ülesandeks projekteerida Turba-Haapsalu-Rohuküla elektriraudtee. Riigieelarvest eraldati töödeks 2 miljonit eurot. SA Läänemaa teeb koostööd ASiga Eesti Raudtee.

Perioodil 2018-2020 tellis SA Läänemaa Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee projekteerimise ettevalmistamiseks töid mahus ligi 185 000 eurot. Kõige suuremahulisemad olid raudteetrassi geodeetilised mõõdistused. Tööd on üle antud ASile Eest Raudtee.

Raudtee projekteerimistööd

  1. Lõik Turba-Ellamaa

Tööde aluseks on Saue valla poolt väljastatud projekteerimistingimused, VV korraldus nr 789, 29.07.2020.

Projekteerimistöid teostavad AS Eesti Raudtee töövõtjatena riigihanke nr 227085 võitjad OÜ Reaalprojekt ning EstConsult Rail OÜ. Töövõtuleping sõlmiti 21.10.2020 mahus 122 130 eurot. Põhiprojekti mahus valmis raudteeprojekti on oodata juulis 2021.

Oodatav tulemus: Ca 5 km pikkune 1-teeline raudteelõik ajaloolisel raudteetammil, millel reisirongid saavad sõita kuni 160 km/h. Peatus Ellamaal koos parkla ja bussipeatusega. Raudteeviadukt Ellamaal, mille alt saavad läbi sõita Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee kasutajad. Ülesõidud Turbas (Turba-Lehetu tee) ja Ellamaal (Lepaste tee). Ülekäigud ülesõitude juures, raudteeviadukti all, Ellamaa peatuskoha juures ning Ellamaal, Sealõpe tee juures. Uue juurdepääsutee projekteerimine Tõrvaaugu teelt Nõmmealuse kinnistuni paralleelselt raudteega. Rongide seisutee Turbas. Tiheasustusaladel piiratakse raudtee aiaga. Täpsed lahendused töötatakse välja ja kooskõlastatakse projekteerimise käigus.

  1. Lõik Ellamaa-Risti

Tööde aluseks on Haapsalu raudteetrassi koridori teemaplaneering, Lääne-Nigula valla sisend Ellamaa-Risti raudtee projekteerimiseks, kiri nr 7-1/20-146-1, 25.11.2020 ning Lääne-Nigula valla poolt väljastatud projekteerimistingimused 12.01.2021 nr 2-3/21-9  ja TTJA poolt väljastatud projekteerimistingimused.

Projekteerimistöid teostab AS Eesti Raudtee töövõtjana riigihanke nr 231176 võitja OÜ Reaalprojekt. Töövõtuleping sõlmiti 3.02.2021 mahus 224 530 eurot. Põhiprojekti mahus valmis raudteeprojekti on oodata sügis 2021.

Oodatav tulemus: Ca 10 km pikkune 1-teeline raudteelõik ajaloolisel raudteetammil, millel reisirongid saavad sõita kuni 160 km/h. 3 teega jaam Ristil koos parklaga. Ülesõit Ristil (Risti-Kuijõe tee). Ülekäigud ülesõidu juures, Risti jaamas ning Ristil, veetorni ja Loode tänava joonel. Uue juurdepääsutee projekteerimine Sireli tänava kaudu raudtee äärde parklasse. Uue kergliiklustee projekteerimine parklast poe ristmikuni paralleelselt raudteega (sh ühendus Heki tänava ja raudtee ülekäiguga jaamas). Säilitatakse küüditatute mälestusmärk ja selle juures asuv jupp vana raudteed. Tiheasustusaladel piiratakse raudtee aiaga. Täpsed lahendused töötatakse välja ja kooskõlastatakse projekteerimise käigus.

  1. Lõik Risti-Saunja

Tööde aluseks on Haapsalu raudteetrassi koridori teemaplaneering, Lääne-Nigula valla sisend Risti-Saunja raudtee projekteerimiseks, kiri nr 7-1/21-73-1, 12.03.2021 ning Lääne-Nigula valla poolt väljastatud projekteerimistingimused (koostamisel) ja TTJA poolt väljastatud projekteerimistingimused.

Projekteerimistöid teostab AS Eesti Raudtee töövõtjana riigihanke nr 233494 võitja ARDANUY INGENIERIA S.A.. Töövõtuleping sõlmiti 17.06.2021 mahus 458 500 eurot. Põhiprojekti mahus valmis raudteeprojekti on oodata kevad 2022.

Oodatav tulemus: Ca 22 km pikkune 1-teeline raudteelõik ajaloolisel raudteetammil, millel reisirongid saavad sõita kuni 160 km/h. 3 teega jaam Taeblas koos parkla ja bussipeatusega ja peatus Paliveres koos parklaga. Säilib maanteeviadukt Paliveres üle Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee. Ülesõidud Paliveres (Haapsalu maantee), Palivere-Virve-Ilmajaama tee, mõlemad ülesõidud Harju-Risti-Riguldi-Võntküla teel, Ridala-Nigula tee, Taebla-Kullamaa. Ülekäigud ülesõitude juures, tunnelina Palivere peatuses, Taebla jaamas ning Jaaknas, tunnelina Allikmaal ja tunnelina Nigula-Kalmistu teel. Raudteetrassi õgvendatakse olulisel määral Jaaknas ja Palivere raba juures. Õgvendust kaalutakse Allikmaal. Uue juurdepääsutee projekteerimine Kolge tee pikendamise kaudu Jaaknas ning uue kergliiklustee projekteerimine Palivere jaamahoone ja maanteeviadukti vahele, paralleelselt raudteega. Tiheasustusaladel piiratakse raudtee aiaga. Täpsed lahendused töötatakse välja ja kooskõlastatakse projekteerimise käigus.

  1. Lõik Saunja-Haapsalu

Tööde aluseks on Haapsalu raudteetrassi koridori teemaplaneering. Täiendavad sisendid on koostamisel.

  1. Lõik Haapsalu-Rohuküla

Tööde aluseks on Haapsalu raudteetrassi koridori teemaplaneering. Täiendavad sisendid on koostamisel.

  1. Raudtee elektrifitseerimise projektid ja elektrivõrkudega liitumised

Tööde aluseks on Haapsalu raudteetrassi koridori teemaplaneering.

AS Eesti Raudtee Turba-Risti lõigu raudtee kontaktvõrgu projekteerimistööde hanke pakkumiste esitamise tähtajaks oli 21.06.2021. Leping sõlmitakse hanke tulemuste selgumisel.

AS Eesti Raudtee raudtee Risti veoalajaama projekteerimistööde hanke pakkumiste esitamise tähtajaks oli 2.07.2021. Leping sõlmitakse hanke tulemuste selgumisel.

AS Eesti Raudtee on sõlminud riigihanke nr 236997 raames lepingu Imatra Elekter ASiga elektrivõrguga liitumiseks Ristil 6.05.2021 mahus 945 353,18 eurot. Liitumiseks vajalikud tööd peavad lepingu kohaselt valmima 23.06.2023.

Raudtee ehituse finantseerimine ja ehitustööd

Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee ehitamiseks on EL taastefondist eraldatud 34 miljonit eurot. See võimaldab jätkata raudtee taastamist Turbast Haapsalu ja Rohuküla suunas peale projektide valmimist. Raudtee ehitustööde kavandatav algus on sügis 2021.

Jooksev ülevaade arengutest ja teemaga seonduvast Facebookis.

Varasemate tööde arhiiv.

 

Haapsalu raudtee lugu

Haapsalu raudtee lugu playlistina