Kohaliku omaalgatuse programm

  • Esileht
  • Kohaliku omaalgatuse programm

VALDKONNA ASJATUNDJA

Tanel Tiisler

+372 5340 4783

KOP 2020 sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru taotluste vastuvõtt on avatud kuni 01.10.2020 kell 16:30.

Programmi tutvustav infopäev toimub 09. septembril kell 14:00 SA Läänemaa seminariruumis. Palume eelnevalt registreeruda siin.

Sügisvooru toetusvahendite maht on 13 401,27 eurot.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus- ja eelarvevormid tuleb saata e-postiga aadressile kop@laanemaa.ee.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, st tegutsetakse küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed, erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire.

Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Toetuse summa on maksimaalselt:

2500 eurot meetme 1 projektidele;

4000 eurot meetme 2 projektidele.

Abimaterjalid taotlejale:


Meetme 1 abimaterjal

Meetme 2 abimaterjal

Hindamismetoodika 2020

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus 21.07.2020

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend

Meetmest 1 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

Meetmest 2 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri. Ehitusinvesteeringute korral tuleb lisada objekti omandi-või kasutusõigust tõendavate dokumentide koopiad, investeeringu objekti avaliku kasutuse lepingu koopia (kui objekt ei ole taotleja omandis), kohaliku omavalitsuseüksuse kirjalik kinnitus selle kohta, et nad on kavandatavast investeeringust teadlikud ning kas ja millist kooskõlastust/luba see investeering vajab.

Taotlusvormid

Meetme 1 taotlusvorm

Meetme 1 eelarvevorm

Meetme 2 taotlusvorm

Meetme 2 eelarvevorm

Aruandevormid

Meetme 1 sisuaruanne

Meetme 1 kuluaruanne

Meetme 2 sisuaruanne

Meetme 2 kuluaruanne

Taotlusi hindab viieliikmeline hindamiskomisjon koosseisus:
1. Larissa Mandel – Külaliikumise Kodukant esindaja
2. Merike Plaas – Külaliikumise Kodukant esindaja
3. Maire Vilbas – Haapsalu Linnavalitsuse esindaja
4. Raina Jeeberg – Lääne-Nigula Vallavalitsuse esindaja
5. Ahti Allik – Vormsi Vallavalitsuse esindaja

Taotleja on kohustatud teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust, esitades projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas viite: „Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm“.
NB! KOP programmil puudub logo. Varem kasutusel olnud KÜSKi logosid ei ole korrektne kasutada.

KOP 2020 kevadvoor

KOP 2020 kevadvoor
Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvooru laekus 38 taotlust ning toetust küsiti kokku 99 855,52 eurot. Toetuse saanud projektide nimekiri:
MTÜ Risti Huvi „Risti raamat 2“, summas 2483
MTÜ Noorte vaba aeg „Ringmajanduse teadlikkuse tõstmine läbi „TEE RINGI!“ konkursi ja õpitubade“, summas 1755
Loodus- ja Kunstikeskus Kiideva Mõis MTÜ „Virtuaalreaalne Kiideva mõis: von Kursellide aeg. VR giidiprogramm Kiideva mõisas.“ Summas 2500
Ühendus Asuküla Selts „Pusku Kogukonnakool I“ summas 2085
MTÜ Risti Huvi “Valgus Risti loomemajja“ summas 3970
Linnamäe Arenguselts „Qateringilauad Linnamäe arenguseltsile“ summas 900
MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Ühtne ja turvaline kogukond Paliveres“ summas 3795,70
MTÜ Tantustuba „Kullamaa Pärimuskeskusesse puurkaevu rajamine ja veetrassitööd“ summas 3600
MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm „Nõva piirkonna mereturvalisuse tõstmine“ summas 3479
MTÜ Rälby Külaselts „Rälby tuuleveski korda“ summas 3222

KOP 2020 kevadvooru aruandevormid:
Meede 1:

sisuaruanne
kuluaruanne
Meede 1:

sisuaruanne
kuluaruanne

KOP 2019 sügisvoor

KOP 2019 sügisvoorust rahastatud projektid:

Linnamäe Arenguselts „Tõhusam koostöö ja ühistegevus Oru piirkonnas“ summas 1239

MTÜ Tervem Noarootsi „Noarootsi noored on rannarootslaste käsitööoskuste edasikandjad“ summas 1852

MTÜ Kirimäe Rahvamõis „KIRIMÄE RAHVAMÕISA TEATRISUVI 2020“ summas 2000

Kullamaa Käsitööselts „Overlokk õmblusmasina ostmine“ summas 1177,20

MTÜ Lugu „Taaveti kultuuritalu väikelava katus“ summas2000

MTÜ Noarootsi Loometare „Õueüritused põnevamaks“ summas 1514,56

Oru Spordiklubi MTÜ „Linnamäe jalgpallistaadioni treeningväravate hankimine“ summas 1000

MTÜ Piirsalu Küla Selts “Piirsalu pargi rajatiste hooldustööd jätkusuutlikuks kasutamiseks“ summas 531

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ridala Püha Maarja-Magdaleena Kogudus „Ridala kiriku õhksoojuspump“ summas 1999,2

Spordiklubi Risti MTÜ “Kõik sportima!“ summas 1799,10

Mittetulundusühing Tervem Noarootsi „Tekstiilkäsitöö õpituppa spetsiaalsed abivahendid koolituste läbiviimiseks.“ summas 1800,92

MTÜ Vormsi Merepääste Selts “Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2019-II“ summas 1952,64

KOP 2019 kevadvoor

MTÜ Kogukonnatuba „Taebla ajapaik“ – toetus 1420 eurot;
Linnamäe Arenguselts MTÜ „Linnamäe kontsertide päev“ – toetus 2000 eurot;
MTÜ Haapsalu Käsitööselts “Haapsalu 8.Pitsipäev“ – toetus 898 eurot;
Mittetulundusühing Tervem Noarootsi „Traditsioonilised käsitööoskused uues kuues“ – toetus 1380 eurot;
Ridala Spordiklubi „Ridala 29 külademängud“ – toetus 1491,90 eurot;
MTÜ Rälby Külaselts „Tule Olavipäeva laadale“ – toetus 940 eurot;
MTü NS Archery Club „Risti spordi-ja puhkelaager“ – toetus 1065 eurot;
MTÜ Kirimäe Rahvamõis „Laulud ja luuletused Ott Arderilt -Ott Arderile“ – toetus 546,44 eurot;
Palivere Aleviselts “Pool sajandit suusasporti Paliveres“ – toetus 2000 eurot;
EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonna lustipäev“ – toetus 300 eurot;
Läänemaa Pensionäride Ühendus „Läänemaa eakate kokkutulek“ – toetus 1963,80 eurot.
Üdruma Küla Selts „Esitlustehnika Üdruma seltsimajja“ – toetus 1950 eurot;
MTÜ Risti Huvi „Muusika kõigile“ – toetus 599 eurot;
Piirsalu Küla Selts „Kokkupandavad lauad Piirsalu külaseltsile kogukonna paremaks teenindamiseks“ – toetus 578,88 eurot;
MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Turvaline kogukond Paliveres“ – toetus 2000 eurot;
EELK Martna Püha Martini kogudus „Martna kiriku soojuskiirgur“ – toetus 2000 eurot;
MTÜ Ühendus Asuküla Selts „Asuküla selstimajja pimendavate ruloode ja lauanõude soetamine“ – toetus 1387,64 eurot;
MTÜ Vormsi Merepääste Selts „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2019-1“ – toetus 2000 eurot;
EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonna õunaia tarvikutekoda“ – toetus 1200 eurot.

KOP 2018 sügisvoor

MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Operatiivse valmisoleku tõstmine Palivere vabatahtlikus komandos“ summas 1385
MTÜ Ridala Selts „Tantsulava rajamine“ summas 1787,59
MTÜ Ühendus Asuküla Selts „Asuküla seltsimajja laudade-toolide soetamine“, summas 1979
MTÜ Rälby Külaselts „Rälby küla kogukonna toimimine tõhusamaks“, summas 1265
MTÜ Tervem Noarootsi „Tekstiilidisaini koolitus noortele“, summas 1870
MTÜ NS Archery Club „Nooled matti“ summas 945
SEE Teater MTÜ „SAAL SOOJAKS – ROHKEM TEATRIT“ summas 1550
Vormsi Merepääste Seltsi „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-II“ summas 2000
MTÜ Rõude Muuseum „Pärandihoidja aastaõpe “Minu oma rahvariie” summas 972
Suusaklubi Sula „Heliedastussüsteemi hankimine“ summas 485
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela „Läänemaa Sõprade Liiga 2019“ summas 846,65

KOP 2018 kevadvoor

Linnamäe Arenguselts „Päev täis kontserte – OKUMURE (Oru KAndi MUusika REtk)“ summas 2000,00
Oru Selts MTÜ „Oru piirkonna koduloo kogumine ja digitaliseerimine“ summas 1901,39
Ridala Spordiklubi „Ridala 28.külamängud“ summas 1051,90
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela „Elustiili Maraton 2018“ summas 1999,62
MTÜ Rõude Muusuem „Rõude ajalooliste külade päev“ summas 275,20
Kujõe Külaselts „Kuijõe külaseltsi 10 aastat, Eesti Vabariiki 100 aastat” summas 1470,00
Noarootsi Loometare MTÜ „Traditsioonilise maakiviaia ladumise koolitus“ summas 1640,00
Haapsalu Käsitööselts „Haapsalu Pitsipäev“ summas 1739,00
EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonnapäeva brošüür“ summas 534,00
MTÜ Risti Kultuuri- ja Vabaajaselts „Sanditamiskombestiku koolitus Läänemaa haridustöötajatele“ summas 1762,10
MTÜ Kirimäe Rahvamõis „Laulud Artur Alliksaarelt-Artur Alliksaarele“ summas 626,55
MTÜ Vormsi Merepääste Selts „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-I“ summas 1998,00
MTÜ Vana Haapsalu Selts „Haapsalu Talisupluskeskuse rajamise II etapp – soojaku soetamine ja paigaldamine“ summas 2000,00
NS Archery Club „Silm särama ja käsi kindlaks“ summas 985,00
Suusaklubi Sula „Suusatame terviseks“ summas 2000,00
MTÜ Piirsalu Küla Selts „Piirsalu Rahvamaja ja puukuuri fassaadipesu kogukonna paremaks teenindamiseks“ summas 522,00
Uuemõisa Ratsud MTÜ „Uuemõisa talli treeningväljaku renoveerimine“ summas 2000,00
Tervem Noarootsi MTÜ „Õmblusmasinad tekstiilkäsitööklassi“ summas 1794,00
MTÜ See Teater „VÄHEM VETT – ROHKEM TEATRIT“ summas 2000,00