Daylight

Kohaliku omaalgatuse programm

  • Esileht
  • Kohaliku omaalgatuse programm

VALDKONNA ASJATUNDJA

SVEA STAMBERG

+372 5411 1255

KOP 2022 sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor 2022 on suletud.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 03. oktoobril kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee

Otseviited taotluskeskkonda (KOP taotlusvormid avanevad e-toetuse keskkonnas alates 01.09.2022):

Valgamaa ja Läänemaa ühine KOP teabepäev veebikeskkonnas Zoom toimub 14. septembril kell 15.00. Teabepäevale pääsemise linkhttps://us02web.zoom.us/j/89392164003?pwd=clpVZ1haN1F1NXBQeHFNUmduS3hYQT09

e-keskkonna täitmise juhendi leiad SIIT

Aruande juhendi leiad SIIT

Videojuhend taotlejale asub SIIN.

Taotlusvormi näidis meetmele_Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Taotlusvormi näidis meetmele_Kogukonna areng

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Toetuse taotlejaks (edaspidi taotleja) saavad olla määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad järgmised ühendused:

1) mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

2) sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  1. meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  2. meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Teavitamine: Taotleja peab kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms. viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”.

Läänemaa KOP sügisvooru maht on 16151,81 eurot.

Läänemaa KOP hindamiskomisjoni koosseis:

1. Ebekai Härm – Külaliikumise Kodukant esindaja
2. Merike Plaas – Külaliikumise Kodukant esindaja
3. Maire Vilbas – Haapsalu Linnavalitsuse esindaja
4. Maila Pardla – Lääne-Nigula Vallavalitsuse esindaja
5. Ahti Allik – Vormsi Vallavalitsuse esindaja

Hindamismetoodika leiad SIIT.

Programmi määrusega saab tutvuda SIIN.

KOP 2022 kevadvoorust toetust saanud projektid

PIIRSALU KÜLA SELTS – Piirsalu rahvamaja heiteveesüsteem keskkonnasõbralikuks (toetus 4000.- eurot)

Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed – Ennetus ja päästeteenuse kvaliteeditõstmine Palivere vabatahtlikus päästekomandos (toetus 2783,86 eurot)

Linnamäe Arenguselts – Oru kandi külade infotahvlid (toetus 2160.- eurot)

Vana Haapsalu selts – Kaldakindlustuse ehitamine Haapsalu Talisupluskekusesse. (toetus 891.- eurot)

MTÜ Vormsi Kraam – Vormsi toit vormsilase toidulauale (toetus 2430.-eurot)

MTÜ Risti Huvi – Huvitavate kohtumiste reede. (toetus 2260.- eurot)

Vormsi Merepääste Selts – Kogukonna väliköök. (toetus 4000.- eurot)

MTÜ Rõude muuseum – Rõude ajalooliste külade päev. (toetus 400.- eurot)

MTÜ Vormsi Kraam – Vormsi kogukonna ühisköögi ja taluturu inventari soetamine. (toetus 1964,33 eurot)

KOP 2021 sügisvoorust toetust saanud projektid

PIIRSALU KÜLA SELTS – Katusesild Piirsalu rahvamajale (toetus 1017,58 eurot)

MTÜ Risti Huvi – Saaks kino (toetus 2 689,26 eurot)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ridala Püha Maarja-Magdaleena Kogudus – Ridala kogukonnatelk (toetus 2 885,00 eurot)

LIIVI KOGUKONNAMAJA – Kogukonnamaja köök töökorda ja saali filmipäevad. (toetus 4 000,00 eurot)

Mittetulundusühing Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm – Mereohutusalase ennetusteenuse edendamine (toetus 3 512,54)

MTÜ Rõude muuseum – Rõude muuseumi välisuks tuule ja külmakindlaks ning sisenemine turvaliseks. (toetus 1 225,37 eurot)

KOP 2021 sügisvoor

Abimaterjalid taotlejale

KOP 2021 kevadvoorus toetuse saanud projektid

LIIVI KOGUKONNAMAJA – Varjualune Liivi Kogukonnamaja aeda (toetus 2250 eurot)

Linnamäe Arenguselts – Lavapoodiumite soetamine kogukonna kultuuritegevuste läbiviimiseks (toetus 2630,23 eurot)

MTÜ NS Archery Club – Seikluslik spordipäev (toetus 1400 eurot)

MTÜ Nuckö kogukond – Noarootsi rulapargi ehitus (toetus 3960 eurot)

MTÜ Pusku Külaselts – Pusku Kogukonnakool II (toetus 2250 eurot)

MTÜ Rõude muuseum – Rõude muuseumi aknad tuule ja külmakindlaks ning ruumide sisekliima nõuetele vastavaks (toetus 3969,57 eurot)

MTÜ Risti Huvi – Risti-rästi läbi Risti (toetus 2500 eurot)

MTÜ Risti Huvi – Vihma eest varju (toetus 1650 eurot)

Võnnu Noorte Selts – Võnnu seltsimaja küljeustele uued uksekilbid (toetus 1602,25 eurot)

Ühendus Asuküla Selts – Asuküla Seltsimaja veesüsteemi uuendustööd (toetus 3067,20 eurot)

Programmi üldinfo

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetuse saaja on kohustatud teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust ning kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”.

NB! KOP programmil puudub logo. Varem kasutusel olnud KÜSKi logosid ei ole korrektne kasutada.

Aruandevormi näidis

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Taotlusi hindab viieliikmeline hindamiskomisjon koosseisus:
1. Ebekai Härm – Külaliikumise Kodukant esindaja
2. Merike Plaas – Külaliikumise Kodukant esindaja
3. Maire Vilbas – Haapsalu Linnavalitsuse esindaja
4. Maila Pardla – Lääne-Nigula Vallavalitsuse esindaja
5. Ahti Allik – Vormsi Vallavalitsuse esindaja

KOP 2020 sügisvoor

KOP 2020 sügisvoorust toetatatud projektid:
Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts “Digitehnoloogia abil ühtne ja turvaline kogukond” summas 1500
MTÜ Risti Huvi “Uued võimalused” summas 2918
Parila Selts “Lauad Parila Seltsimajja” summas 1680
Piirsalu Küla Selts “Puurkaev Piirsalu parki” summas 2068,20
Vedra Külaselts “Vedra küla kogukonna identiteedi tugevdamine ja külaelanike aktiviseerimine – „Vedra vaim 500“” summas 1978
Võnnu Noorte Selts “Uued välisuksed Võnnu seltsimajale” summas 2229,48
Ühendus Asuküla Selts “Uus piirdeaed Asuküla seltsimaja õuealale” summas 2276

KOP 2020 aruandevormid:

Meetme 1 sisuaruanne

Meetme 1 kuluaruanne

Meetme 2 sisuaruanne

Meetme 2 kuluaruanne

KOP 2020 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvooru laekus 38 taotlust ning toetust küsiti kokku 99 855,52 eurot.

Toetuse saanud projektide nimekiri:
MTÜ Risti Huvi „Risti raamat 2“, summas 2483
MTÜ Noorte vaba aeg „Ringmajanduse teadlikkuse tõstmine läbi „TEE RINGI!“ konkursi ja õpitubade“, summas 1755
Loodus- ja Kunstikeskus Kiideva Mõis MTÜ „Virtuaalreaalne Kiideva mõis: von Kursellide aeg. VR giidiprogramm Kiideva mõisas.“ Summas 2500
Ühendus Asuküla Selts „Pusku Kogukonnakool I“ summas 2085
MTÜ Risti Huvi “Valgus Risti loomemajja“ summas 3970
Linnamäe Arenguselts „Qateringilauad Linnamäe arenguseltsile“ summas 900
MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Ühtne ja turvaline kogukond Paliveres“ summas 3795,70
MTÜ Tantustuba „Kullamaa Pärimuskeskusesse puurkaevu rajamine ja veetrassitööd“ summas 3600
MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm „Nõva piirkonna mereturvalisuse tõstmine“ summas 3479
MTÜ Rälby Külaselts „Rälby tuuleveski korda“ summas 3222

KOP 2020 kevadvooru aruandevormid:
Meede 1:

sisuaruanne
kuluaruanne
Meede 1:

sisuaruanne
kuluaruanne

KOP 2019 sügisvoor

KOP 2019 sügisvoorust rahastatud projektid:

Linnamäe Arenguselts „Tõhusam koostöö ja ühistegevus Oru piirkonnas“ summas 1239

MTÜ Tervem Noarootsi „Noarootsi noored on rannarootslaste käsitööoskuste edasikandjad“ summas 1852

MTÜ Kirimäe Rahvamõis „KIRIMÄE RAHVAMÕISA TEATRISUVI 2020“ summas 2000

Kullamaa Käsitööselts „Overlokk õmblusmasina ostmine“ summas 1177,20

MTÜ Lugu „Taaveti kultuuritalu väikelava katus“ summas2000

MTÜ Noarootsi Loometare „Õueüritused põnevamaks“ summas 1514,56

Oru Spordiklubi MTÜ „Linnamäe jalgpallistaadioni treeningväravate hankimine“ summas 1000

MTÜ Piirsalu Küla Selts “Piirsalu pargi rajatiste hooldustööd jätkusuutlikuks kasutamiseks“ summas 531

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ridala Püha Maarja-Magdaleena Kogudus „Ridala kiriku õhksoojuspump“ summas 1999,2

Spordiklubi Risti MTÜ “Kõik sportima!“ summas 1799,10

Mittetulundusühing Tervem Noarootsi „Tekstiilkäsitöö õpituppa spetsiaalsed abivahendid koolituste läbiviimiseks.“ summas 1800,92

MTÜ Vormsi Merepääste Selts “Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2019-II“ summas 1952,64

KOP 2019 kevadvoor

MTÜ Kogukonnatuba „Taebla ajapaik“ – toetus 1420 eurot;
Linnamäe Arenguselts MTÜ „Linnamäe kontsertide päev“ – toetus 2000 eurot;
MTÜ Haapsalu Käsitööselts “Haapsalu 8.Pitsipäev“ – toetus 898 eurot;
Mittetulundusühing Tervem Noarootsi „Traditsioonilised käsitööoskused uues kuues“ – toetus 1380 eurot;
Ridala Spordiklubi „Ridala 29 külademängud“ – toetus 1491,90 eurot;
MTÜ Rälby Külaselts „Tule Olavipäeva laadale“ – toetus 940 eurot;
MTü NS Archery Club „Risti spordi-ja puhkelaager“ – toetus 1065 eurot;
MTÜ Kirimäe Rahvamõis „Laulud ja luuletused Ott Arderilt -Ott Arderile“ – toetus 546,44 eurot;
Palivere Aleviselts “Pool sajandit suusasporti Paliveres“ – toetus 2000 eurot;
EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonna lustipäev“ – toetus 300 eurot;
Läänemaa Pensionäride Ühendus „Läänemaa eakate kokkutulek“ – toetus 1963,80 eurot.
Üdruma Küla Selts „Esitlustehnika Üdruma seltsimajja“ – toetus 1950 eurot;
MTÜ Risti Huvi „Muusika kõigile“ – toetus 599 eurot;
Piirsalu Küla Selts „Kokkupandavad lauad Piirsalu külaseltsile kogukonna paremaks teenindamiseks“ – toetus 578,88 eurot;
MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Turvaline kogukond Paliveres“ – toetus 2000 eurot;
EELK Martna Püha Martini kogudus „Martna kiriku soojuskiirgur“ – toetus 2000 eurot;
MTÜ Ühendus Asuküla Selts „Asuküla selstimajja pimendavate ruloode ja lauanõude soetamine“ – toetus 1387,64 eurot;
MTÜ Vormsi Merepääste Selts „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2019-1“ – toetus 2000 eurot;
EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonna õunaia tarvikutekoda“ – toetus 1200 eurot.

KOP 2018 sügisvoor

MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed „Operatiivse valmisoleku tõstmine Palivere vabatahtlikus komandos“ summas 1385
MTÜ Ridala Selts „Tantsulava rajamine“ summas 1787,59
MTÜ Ühendus Asuküla Selts „Asuküla seltsimajja laudade-toolide soetamine“, summas 1979
MTÜ Rälby Külaselts „Rälby küla kogukonna toimimine tõhusamaks“, summas 1265
MTÜ Tervem Noarootsi „Tekstiilidisaini koolitus noortele“, summas 1870
MTÜ NS Archery Club „Nooled matti“ summas 945
SEE Teater MTÜ „SAAL SOOJAKS – ROHKEM TEATRIT“ summas 1550
Vormsi Merepääste Seltsi „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-II“ summas 2000
MTÜ Rõude Muuseum „Pärandihoidja aastaõpe “Minu oma rahvariie” summas 972
Suusaklubi Sula „Heliedastussüsteemi hankimine“ summas 485
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela „Läänemaa Sõprade Liiga 2019“ summas 846,65

KOP 2018 kevadvoor

Linnamäe Arenguselts „Päev täis kontserte – OKUMURE (Oru KAndi MUusika REtk)“ summas 2000,00
Oru Selts MTÜ „Oru piirkonna koduloo kogumine ja digitaliseerimine“ summas 1901,39
Ridala Spordiklubi „Ridala 28.külamängud“ summas 1051,90
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela „Elustiili Maraton 2018“ summas 1999,62
MTÜ Rõude Muusuem „Rõude ajalooliste külade päev“ summas 275,20
Kujõe Külaselts „Kuijõe külaseltsi 10 aastat, Eesti Vabariiki 100 aastat” summas 1470,00
Noarootsi Loometare MTÜ „Traditsioonilise maakiviaia ladumise koolitus“ summas 1640,00
Haapsalu Käsitööselts „Haapsalu Pitsipäev“ summas 1739,00
EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus „Ridala kihelkonnapäeva brošüür“ summas 534,00
MTÜ Risti Kultuuri- ja Vabaajaselts „Sanditamiskombestiku koolitus Läänemaa haridustöötajatele“ summas 1762,10
MTÜ Kirimäe Rahvamõis „Laulud Artur Alliksaarelt-Artur Alliksaarele“ summas 626,55
MTÜ Vormsi Merepääste Selts „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2018-I“ summas 1998,00
MTÜ Vana Haapsalu Selts „Haapsalu Talisupluskeskuse rajamise II etapp – soojaku soetamine ja paigaldamine“ summas 2000,00
NS Archery Club „Silm särama ja käsi kindlaks“ summas 985,00
Suusaklubi Sula „Suusatame terviseks“ summas 2000,00
MTÜ Piirsalu Küla Selts „Piirsalu Rahvamaja ja puukuuri fassaadipesu kogukonna paremaks teenindamiseks“ summas 522,00
Uuemõisa Ratsud MTÜ „Uuemõisa talli treeningväljaku renoveerimine“ summas 2000,00
Tervem Noarootsi MTÜ „Õmblusmasinad tekstiilkäsitööklassi“ summas 1794,00
MTÜ See Teater „VÄHEM VETT – ROHKEM TEATRIT“ summas 2000,00