Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Projekt „Läänemaa hariduskobar maakonna haridusteenuse arendajaks“ sai positiivse rahastusotsuse

Projekt „Läänemaa hariduskobar maakonna haridusteenuse arendajaks“ 

SA Läänemaa on algatanud ja taotlenud toetust EL ühtekuuluvusfondide vahenditest ja  meetmest „Atraktiivne piirkondlik elu- ja ettevõtluskeskkond“ kõiki Läänemaa koole ja kohalike omavalitsuste haridusjuhte koostööle kaasavale projektile haridusteenuse ühiseks ja terviklikuks arendamiseks maakonnas.   

Projekti partneriteks on Haapsalu Linnavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus ning Vormsi Vallavalitsus.  

Läänemaal on 21 erinevat haridusasutust – 12 munitsipaal alg- ja põhikooli, keskkool ja 3 huvikooli. Lisaks riigile kuuluv põhikool haridusliku erivajadusega  õpilaste õpetamiseks, 2 riigigümnaasiumi, kutsehariduskeskus ja kolledž. Kuna maakond on väikene ja koole on vähe, on see heaks eelduseks koolidevaheliseks koostööks, eriti veel, kui pidada silmas, et probleemid õppimise ja õpetamisega on pea kõikides koolides ühesugused. Samas on koolid erineva suuruse ning  suutlikkusega, mistõttu haridusvaldkonna ühiselt arendamine võimestaks ja pakuks  vajalikku tuge ka väikekoolidele.  

SA Läänemaa eestvedamisel elluviidava projekti eesmärgiks  on  arendada välja maakonna  kõiki koole ja haridusjuhte ühendav terviklikult toimiv koostöö- ja arendusvõrgustik – hariduskobar koolide ja õppetöö koostöiseks arendamiseks ning maakonna  elu- ja ettevõtluskeskkonna arengusse panustamiseks.  Hariduskobar luuakse SA Läänemaa juurde ning kaasab maakonna hariduselu arendamisse ka kohalikke ettevõtjaid. 

Eesmärgist tulenevalt on projektis elluviidavatel tegevustel  2 fookust: 

  • Õpilaste tulevikutööks vajalike oskuste arendamine ja karjääriteadlikkuse kasvatamine 
  • Hariduskobara  muutmine  hariduselu arengu juhtijaks  Läänemaal. 

Ühiste tegevuste ja arenduskoostöö kaudu  soovime jõuda olukorrani, kus igal Läänemaa noorel olenemata elukohast ja koolist on võimalik omandada hea haridus ning tasemeõppest väljudes, olgu selleks siis kas gümnaasium, kutseõppeasutus või kõrgkool, omaksid noored oskusi, mis võimaldavad neil olla nõutud tööturul  ja saada hästi hakkama eraelus.   Ootus on, et nad oleksid  kursis Läänemaa ettevõtlusega ning osa  neist leiaks rakendust ka maakonna ettevõtetes.  Käesolev projekt on oluline  samm selleni jõudmiseks. 

Milliseid oskusi siis projektis õpilastel arendatakse? Arendatakse  õpioskust, mis on kriitilise tähtsusega oskus õpitust arusaamiseks ja õpihuvi püsimiseks ka algklassidest kaugemale, arendatakse digi-, töö- , tehnoloogia- ja praktilist  laadi oskusi, millega kaasneb ka koostöö- ja suhtlemisoskuste paremaks muutmine.  Kõik need oskused kuuluvad nn. 21. sajandi oskuste hulka, ilma milleta ei ole juba täna võimalik enamustes  ametites hakkama saada, aga tulevikus seda enam. 

Oskuste õpetamine eeldab ka vajaliku õppekeskkonna olemasolu, seetõttu  loob Lääne-Nigula Vallavalitsus Taebla kooli juurde välja tänapäevase seadmepargiga koolideülese töö- ja tehnoloogiakeskuse, Haapsalu linnavalitsus ja Vormsi vallavalitsus soetavad uusi seadmeid ja töövahendeid töö- ja tehnoloogiaõppeks ning interaktiivset ja innovaatilist õppevara õppeklassidesse.  

Projekti oodatavateks tulemusteks on õpilaste paranenud õpitulemused ja uued oskused, teadlikumad edasiõppimise valikud põhikooli lõppedes, mis on eelduseks ka õppetöö varajase katkestamise vähenemisele. Koolide koostöö on tugevnenud, muutunud sisuliseks ja arengule suunatuks. 

Projekti oodatavaks  mõjuks on koolides püsivaks arenguks valmisoleku suurenemine, koostöö tugevnemine KOVide vahel heal tasemel haridusteenuse ühiseks osutamiseks maakonnas, väikekoolide võimekuse kasv pakkuda kvaliteetset haridusteenust,  elanike rahulolu suurenemine maakonnas pakutava haridusteenusega ja  ettevõtjate rahulolu tööturule suunduvate noorte teadmiste ja oskustega. Projekti mõjuna väheneb õpilaste õppetöö varajane katkestamine ning üksnes põhiharidusega noorte osakaal maakonnas. 

Projekti eelarve on 953 319 eurot, millest moodustab EL toetus 714 988 eurot ja kohalike omavalitsuste poolne finantseering on 238 329 eurot. Investeeringud koolidesse moodustavad eelarvest 54,8 % ehk 522 285 eurot.  

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikul 2024 – 2026.   

 

 

Sulle võib veel meeldida