Daylight

Uudised

LÄÄNE MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2035+

Category: Määratlemata

Sihtasutus Läänemaa saatis omavalitsustele kinnitamiseks Läänemaa arengustrateegia 2035+ uuendatud versiooni. Tegemist on 2019. aastal vastuvõetud arengustrateegia uuendamisega. Arengustrateegiale lisaks on koostatud eraldiseisva dokumendina tegevuskava, mis kajastab planeeritavaid tegevusi ja investeeringuid vähemalt neljaks järgnevaks eelarveaastaks.

Dokument kirjeldab hetkeolukorda ning analüüsib valdkondade kaupa väljakutseid, püstitades valdkondade eesmärke.

Arengustrateegia püstitab eesmärgid viies strateegilises valdkonnas:

  1. Inimene ja elukeskkond – strateegiline arengusuund, mis käsitleb rahvastiku arengut ja sotsiaalset keskkonda (sh elukohti, kultuuri, sotsiaalset taristut, rahvatervist, siseturvalisust, noorsootööd), era- ja avalikke teenuseid, elukeskkonda (sh looduskeskkonda) ning vabaühendustega seonduvat. Eesmärgiks on püstitatud elanikkonna arvu püsimine ja kasvamine.
  2. Haridus – strateegiline arengusuund, mis käsitleb Läänemaa haridusmaastikku tervikuna, alates alusharidusest kuni elukestva õppeni välja. Eesmärgiks on püstitatud hea haridus Läänemaa koolides,  kvaliteetne ja õppijate vajadustest lähtuv, tugevasti võrgustunud haridussüsteem.
  3. Majandus – strateegiline arengusuund, mis käsitleb Läänemaa võimalusi oma elanike sissetulekute ja  elatustaseme tõstmiseks. Eesmärgiks on püstitatud keskmise palga tõus maakonnas.
  4. Tehniline taristu ja ühistransport – strateegiline arengusuund, mis käsitleb maakonna ühendatust pealinna regiooniga, maakonna enda piirkondade ühendatust ning maakonna avatust merele. Eesmärgiks on püstitatud heal tasemel ühendused, alustades sellest, et rong peab jõudma Rohukülla.
  5. Turism – strateegiline arengusuund, mis seondub külastatavusega, aga ka maakonna mainega, elukeskkonnaga, teeninduskultuuriga ja kultuuriga laiemalt. Eesmärgiks on püstitatud külastatavuse tõus maakonnas.

Samuti kirjeldab arengustrateegia seitset integreeritud arengukobarat ehk klastrit. Arengukobar on olulise mõjuga tegevuste kogum, mis avaldab mõju tervele maakonnale, on valdkondlikult integreeritud ja kuhu on kaasatud kõik omavalitsused ning ühiskonna sektorid.

Uuenenud arengustrateegia koostamise protsessi olid kaasatud Läänemaa erinevate elualade esindajad, samuti võeti arvesse omavalitsuste arengukavasid ning teisi kehtivaid maakondlikke ja riiklikke arengudokumente.

Ettepanekuid dokumendi täiendamiseks oodati kuni 29.01.2023, muudatusettepanekute tegemise aeg on tänaseks lõppenud.

Arengustrateegia dokument.

Arengustrateegia tegevuskava.