Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Rahastus SA Läänemaa projektile “Läänemaa kohaliku arendusvõimekuse tõstmine”

Projekti “Läänemaa kohaliku arendusvõimekuse tõstmine” toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest.

Projekti abikõlblik kogumaksumus on 44 915,60 eurot, millest toetuse määr on kuni 70% projekti toetatavatest kuludest ja maksimaalne suurus 31 440,92 eurot ja omafinantseering on minimaalselt 30% summas 13 474,68 eurot.

Projekti abikõlblikkuse periood on 01.10.2022-31.12.2023.

Projekti eesmärgiks on
1. Koguda ja koondada informatsiooni maakonna arengustrateegia strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning arengustrateegias kirjeldatud integreeritud tegevussuundade arendamiseks.
2. Teha vajalikud tööd maakonnaüleste arendusprojektide nõuetekohaseks ja tõenduspõhiseks ettevalmistamiseks ning taotluste esitamiseks meetmetesse „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ ja „Kvaliteetsed avalikud teenused“.
Analüüside koostamise ja ekspertide kaasamise eesmärgiks on ka projektide mõjupiirkonna ulatuse tõendamine, alternatiivsete tegevuste kaalumine ning projektide lähteülesannete koostamine.

Valdkondade põhiseid raporteid koostatakse selleks, et kavandada kvaliteetsemaid kohalikke teenuseid, elu- ja ettevõtluskeskkonda ning saavutada maakonna arengustrateegia ja
kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärke.

Projekti tulemusena on valminud järgmised uuringud:

1. „Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs ning rahvastiku ja hariduse teenusevajaduse prognoos”, mis sisaldab muuhulgas terviklikku ülevaadet rahvastikuarengust maakonnas perioodil 2010-2022 (soovitavalt asustusüksuste kaupa); rahvastikuarengu prognoosi maakonnas, KOVides (ka osavallad) aastani 2035 avalike teenuste edasiseks arendamiseks ning maakondlikuks võrgustamisteks ning ülevaadet Läänemaa rahvastikuarengutest ja rände mõjust koolidele ja haridusteenuse vajadusest aastani 2035.

2. „Rannarootsi kultuuripärandi väärtustamine ja rakendamine Lääne maakonna arengupotentsiaali tõstmiseks“, mis sisaldab analüüsi rannarootsi kultuuripärandi avaldumisest Läänemaa sotsiaalmajanduslikus-, ettevõtluse- ja turismivaldkonnas.

Lisaks valmivad valdkondlike ekspertide poolt koostatud elu- ja ettevõtluskeskkonna raportid, millest igaüks sisaldab ühe valdkonna kohta kokkuvõtet, kuidas valdkonda maakonna üleselt edasi arendada.

1. Haridusvaldkonna raport;
2. Rannarootsi kultuuripärandi valdkondlik raport;
3. Spordi- ja liikumisharrastuse valdkondlik raport.

Projekti tegevuste tulemusena valminud uuringud ja rahvastiku ning statistiliste andmete analüüs loovad aluse Läänemaa arengustrateegia 2035 raames kavandatud arendustegevuse tõenduspõhiseks elluviimiseks, avalikke teenuste kvaliteeti ja teenuse osutamise jätkusuutlikust arendavate projektide planeerimiseks ning maakonnaüleste terviklikult toimivate teenusvõrgustike elukutsumiseks.

Projekti taotlusvoor „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024“.
Lisainfo: Irene Väli, irene.vali@laanemaa.ee, 510 9306

Sulle võib veel meeldida