Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

„Läänemaa noorte toetamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul“ projekt sai rahastuse

„Läänemaa noorte toetamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul“ (projektiperiood 04.09.2023 – 31.08.2027).

Projekti eesmärgiks on luua toetussüsteem, mis võimaldaks läbi noortele osutatavate vajalike teenuste ja toetavate tegevuste suurendada noorte motivatsiooni ning nende oskusi ja konkurentsivõimet tööturul püsimiseks või tööturule sisenemiseks, aga suurendaks ka kaasatust hariduses ning ennetaks haridussüsteemis olevate noorte varajast koolist väljalangemist.

Projekti eesmärgiks on läbi erinevate tegevuste tõsta Lääne maakonna NEET-olukorras või NEET-riskis noorte oskusi, motivatsiooni ja konkurentsivõimet, mille tulemusel 25% projektis osalenud abivajavatest tööealistest noortest, kes ei õpi ega tööta, sisenevad kuue kuu jooksul tööturule.

Projekti konkreetseks eesmärgiks/tulemuseks on tervikliku maakondliku koostöise toetussüsteemi loomine, mis:

 • nõustab ja toetab noort ning tema lähivõrgustikku noore tööle saamiseks ja tööturul püsimiseks;
 • toetab ja abistab noort haridustee jätkamiseks ja/või õpingute katkestamise ennetamiseks

Loodav maakondlik koostöine toetussüsteem on 3-tasandiline, kuhu kuuluvad:

 • noortega vahetult tegelevad heaoluspetsialistid, kes loovad noorega kontakti, selgitavad välja tema toetuse vajaduse ning abistavad noori juhtumikorralduse põhimõttel;
 • erinevatest spetsialististidest koosnevad KOV tasandi võrgustikud;
 • erinevatest spetsialistidest koosnev maakondlik võrgustik noortele vajalike teenuste ja toetavate ning ennetavate tegevuste võimaldamiseks, mis toetavad noori nende tööle saamiseks või õppetöös püsimiseks.

Projektipartnerid on Haapsalu Linnavalitsus, Lääne- Nigula Vallavalitsus ja Vormsi Vallavalitsus ja projekti teostab SA Läänemaa.

Projektiga soovitakse seega tööle rakendada heaoluspetsialistid ja toetussüsteemi väljaarendamist eestvedav koordinaator, lisaks kutsutakse ellu erinevate valdkondade spetsialistidest koosnev maakondlik võrgustik.

 

Projekti tulemused:

 1. Tööle on võetud projekti koordinaator ja kaks noorte heaoluspetsialisti (juhtumikorraldajat), mille tulemusel on Läänemaale loodud võimekus mittetöötavate ja mitteõppivate noorte toetamiseks ja abistamiseks kas tööturule sisenemiseks või õppesse naasmiseks.
 2. 50 noort on toetatud läbi koolituste, töötubade, tugispetsialistide, nad on omandanud uusi teadmisi tööturule sisenemiseks ja sotsiaalseid oskusi igapäevaseks toimetulekuks.
 3. 15 noore lähivõrgustiku liikmed on saanud tuge ja nõustamisi, osalenud töötubades ja teistes toetavates tegevustes, nad on omandanud uusi teadmisi ja oskusi igapäevaseks toimetulekuks ning oma lähedase noore toetamiseks.
 4. Kogukond on teadlik projektiga loodavast noori toetavast toetussüsteemist, mis loob usaldust ja tagab sujuva koostöö noore, tema lähivõrgustiku ja spetsialistide vahel.
 5. Ennetustöö kaudu on noorte teadlikkus valiku- ja toetusvõimalustest tõusnud 30% noorte seas.
 6. Koolituse ja infopäevade tulemusel on paranenud 30-ne võrgustikku kuuluva spetsialisti teadlikkus ja oskused.
 7. Läänemaa kohalikud omavalitsused on võrdväärsed partnerid üle Eesti teistele omavalitsustele, panustades võrgustiku töösse, et tagada programmi jätkusuutlikkus ja ühtse süsteemi hoidmine Eestis.

Noorte toetamine ja nende konkurentsivõime suurendamine tööturul nõuab kogukondade, haridusasutuste, valitsusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti on eesmärgiks pidevalt jälgida ja hinnata tehtud tegevusi, et tagada nende tõhusus ja kohandada neid vastavalt muutuvatele tööturu tingimustele ja noorte vajadustele.

Projekti kogumaksumus on 559 274 eurot.

Sulle võib veel meeldida