Rahvatervis ja turvalisus

  • Esileht
  • Rahvatervis ja turvalisus

VALDKONNA ASJATUNDJA

Ege Tatarmäe

+372 5557 4773

RAHVATERVISE JA TURVALISUSEGA SEOTUD TEGEVUSED

Tegevusi,  mis on seotud nii rahvatervise kui turvalisusega, viiakse ellu riiklikul, maakondlikul, kohalikul kui kogukondlikul tasandil. Sisend selleks antakse väga erinevates valdkondades  – hariduses, majanduses, lastekaitses, siseturvalisuses, tervishoius, tööturus, sotsiaal- kui tarbijakaitses jm.

Maakonnas erinevate osapoolte koostööl põhinevad rahvatervise ja turvalisusega seotud ülesanded:

  1. elukeskkonna kujundamine, mis toetab heaolu ja turvalisust;
  2. tervise- ja heaoluprofiili koostamine;
  3. rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine;
  4. tervist toetavate teenuste pakkumine maakonnas või piirkonnas, vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete tervisemõjude ohjeldamiseks;
  5. riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
  6. rahvatervise ja teiste tihedalt seotud valdkondade vahelise võrgustiku loomine.

Lääne maakond kuulub rahvusvahelisse Safe Community võrgustikku alates 2010

2015 kinnitati Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž koos tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskusega (TERE KK)  Maailma Terviseorganisatsiooni WHO Safe Community võrgustiku piirkondlikuks tugikeskuseks.

Kolledzi liiklusohutuse õppekava raames viidi läbi rahvusvaheline koostööprojekt “ „Modernized teaching material and methodology for road safety educators“. Projekti tulemiks on uudne õppematerjal liiklusohutuse hariduse andjatele – eesmärgiga parendada liiklusohutust läbi liiklusohutuse õpetajate harimise Eestis, Soomes ja Norras. Projekti eesmärki toetab ka EU Liiklusohutuse programm.

Projekti käigus valminud käsiraamatu elektroonilise variandi leiad siit!

Lääne maakonna terviseprofiil 2019

Lääne maakonna terviseprofiili leiab siit.

UUDISED 2020

26.08.2020 toimunud üleriigilises tervisenõukogude suvekoolis jagati medaleid parimatele tervisedendajatele. Tunnustuse sai ka viis läänemaalast.

Pikaaegse silmapaistva töö eest tunnustati Hele Leek-Amburit (Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži lektor), Solveig Edasit (Maanteeameti ennetustöö osakonna juhtivspetsialist), Tiina Kütti (Innove Rajaleidja Lääne-Eesti piirkonna juht) ja Andres Kaljurat (Päästeameti Lääne päästekeskuse komandopealik) ning uue tulijana tervisedenduse valdkonnas Ege Tatarmäed (rahvatervise ja turvalisuse koordinaator Sihtasutuses Läänemaa).

Tunnustatute juures toodi välja, et nad tegutsevad valdkondade üleselt, ehk ei jää vaid oma liistude juurde, mõeldes nii-öelda kastist välja. Ennetustöö osas hinnati nende professionaalset kogemust ja oskust näha ohumärke juba enne olukorra keerulisemaks muutumist. Oluline kriteerium oli ka koostöövalmidus ning heade ideede loomise ja elluviimise oskus.