Rahvatervis ja turvalisus

 • Esileht
 • Rahvatervis ja turvalisus

VALDKONNA ASJATUNDJA

Anu Kikas

+372 502 8021

RAHVATERVISE JA TURVALISUSEGA SEOTUD TEGEVUSED

Tegevusi,  mis on seotud nii rahvatervise kui turvalisusega, viiakse ellu riiklikul, maakondlikul, kohalikul kui kogukondlikul tasandil. Sisend selleks antakse väga erinevates valdkondades  – hariduses, majanduses, lastekaitses, siseturvalisuses, tervishoius, tööturus, sotsiaal- kui tarbijakaitses jm.

Maakonnas erinevate osapoolte koostööl põhinevad rahvatervise ja turvalisusega seotud ülesanded:

 1. elukeskkonna kujundamine, mis toetab heaolu ja turvalisust;
 2. tervise- ja heaoluprofiili koostamine;
 3. rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine;
 4. tervist toetavate teenuste pakkumine maakonnas või piirkonnas, vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete tervisemõjude ohjeldamiseks;
 5. riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
 6. rahvatervise ja teiste tihedalt seotud valdkondade vahelise võrgustiku loomine.

 

Rahvastiku tervise arengukava ja siseturvalisuse arengukava tutvustus ja arutelu

11. detsembril algusega kell 11.00 Haapsalu Kolledži III korruse saalis

Infopäeva taust: Sotsiaalministeerium ja siseministeerium on alustanud järgmiseks kümnendiks uute rahvastiku tervise ja siseturvalisuse arengukavade ja nende rakendusprogrammide koostamist. Muutes inimeste elukeskkonna tervist toetavamaks ja turvalisemaks ning vähendades riskikäitumist, aitame kaasa Eesti inimeste heaolule, kogukondade tugevdamisele ning laiemalt riigi arengule ja püsimisele. Inimeste tervise ja turvalisuse edendamisel on väga oluline roll kohalikul omavalitsusel ja kogukondadel. Seetõttu on vajalik nii rahvastiku tervise kui turvalisuse üleriigiliste eesmärkide seadmisel arvestada kohaliku tasandi poolte ootuste ja arvamusega.

Infopäeva eesmärk: Kohaliku tasandi kaasamine riiklike arengukavade koostamisse. Kogukondadelt sisendi saamine turvalisuse ja rahvatervise valdkondade eesmärkide kujundamiseks.

Sihtrühm: Läänemaa turvalisuse nõukogu, maakonna tervisenõukogu/komisjon, teised maakonnas rahvatervise ja siseturvalisusega seotud huvirühmad ja aktiivsemate kodanikuühenduste esindajad, linnade- ja valdade juhid, MARO juhtkond.

Päevaplaan:

12.00–13.25  I OSA: SISSEJUHATUS  

Avasõnad (10 min)

„Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“ tutvustus, SOM esindaja (30 min)

„Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ tutvustus, SIM esindaja (30 min)

Sirutuspaus (15 min)

13.25–15.00  II OSA: ARUTELUD 

Kohaliku tasandi ootused 

Aruteludes täpsustatakse kohaliku tasandi ootusi rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonnas ning keskendutakse järgmistele küsimustele:

 • Millised on tervise ja turvalisusega seotud võtmeküsimused järgmisel kümnendil?
 • Milline peaks olema avaliku, era- ja kolmanda sektori ning iga inimese panus, et Eesti oleks jätkuvalt turvaline paik, tervelt elatud eluaastaid oleks enam, regionaalsed erisused väiksemad ning kogukonnad panustaksid aktiivsemalt?
 • Kuidas tagada riigitasandi ja kohaliku tasandi koostöö ja koostada arenguplaane nii, et seatavad eesmärgid saaksid saavutatud?

Koostöö maakonna usuorganisatsioonidega

 • Siseministeeriumi sissejuhatav tutvustus usuorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste koostöö võimalustest ja ootustest
 • Maakonna arendusorganisatsiooni (MARO) esindaja tutvustus maakonna arendusorganisatsiooni rollist, ülesannetest ja koostöö plaanidest
 • Maakonna vaimulike esindaja ülevaade maakonna usuorganisatsioonide olukorrast – arv, liikmeskond, kogukonnale suunatud tegevused
 • Arutelu koostöövõimaluste üle ja esindaja nimetamine maakondlikku nõukogusse

15.00–15.30 KOKKUVÕTTED